De kosmische aard van onze werkelijkheid
Een boek van Jaas van der Meer


Stel: uit onderzoekingen blijkt dat er zaken in de wereld niet kloppen en dat de aard van de werkelijkheid waarin je leeft totaal niet is zoals je die meekrijgt in de maatschappij:
de tastbare wereld; het financiële systeem; de democratie; de menselijke geschiedenis…
Daarmee veranderen ook onze mogelijkheden en hoe we menen te zijn…

Onze wereld is op het eerste gezicht even fascinerend als onbegrijpelijk. Toch bestaan er wonderlijke ordeningen van waaruit hoofdlijnen, oorzaken en symptomen van onze wereld eenvoudiger onderscheiden kunnen worden, zoals beoogd in dit boek. Deze bundeling van bijzondere kennis kan de lezer helpen bij de ontwikkeling van een onafhankelijker eigen waarheid en visie om juiste keuzes te maken.
De auteur startte zijn onderzoek in 2000 tijdens zijn studie aan de Technische Universiteit te Delft. Vooral de inzichten uit de kosmologie en de kwantumfysica, overeenkomstig met inzichten uit oude spirituele leren, brachten een totaal ander wereldbeeld naar voren. De auteur toont een versluiering van de waarheid, en hoe het menselijke bewustzijn onderdrukt wordt.
De grote interesse van mensen in dit onderzoek, en de verwondering veel informatie niet te kennen, hebben de auteur zes jaar geleden aangezet tot het schrijven van dit boek. Als dyslecticus was het schrijven een enorme uitdaging. Maar door het associatieve vermogen wat algemeen gepaard gaat met dyslexie, was dit tevens de kracht om holistisch te werken.

Omschrijving van de inhoud:

In het eerste deel van het boek genaamd 'kosmologie en kwantumbewustzijn' wordt de aard van de realiteit in vanuit de feiten en inzichten van de wetenschap uitgelicht, en is met betrekking tot bewustzijn te beschouwen als een brug tussen wetenschap en spiritualiteit. Voornamelijk de inzichten uit de kosmologie, de relativiteitstheorie en de kwantumfysica brengen een totaal ander wereldbeeld naar voren dan dat algemeen in de maatschappij heerst en wordt uitgedragen. Dit is benaderd op een manier dat het breed toegankelijk blijft, ook al heb je als lezer geen religieuze achtergrond of affiniteit. De diepgang in de complexe materie heb beknot voor deze toegankelijkheid, al heb ik toch lastige stukken niet ontweken, omdat ik dat voor de onderbouwing en de geïnteresseerde noodzakelijk vind.
Verdere verdieping waarom deze inzichten niet algemeen breed uitgedragen worden aan de mensheid in de pakweg honderdjarige bekendheid hiervan, bracht een rode draad van opzet aan het licht mensen in bewustzijn laag in ontwikkeling te houden in de breedste zin van het woord, om een elitaire heerschappij te handhaven en zelfs uit te breiden. In een notendop kun je deze gang van zaken op maatschappelijk niveau als volgt zien:

De maatschappelijke werkelijkheid gedragen door het financiële systeem, maakt dat bedrijfsvoering van ondernemingen binnen deze elitaire heerschappij  niet anders kunnen voor overleving, dan zich te onderwerpen en conformeren aan de opgelegde werkelijkheid door dit systeem. Dat dit lang niet altijd het beste voor het leven en welzijn is blijkt overduidelijk. Maar vanuit de ervaren verantwoordelijkheid binnen de ondernemingen, voor bijvoorbeeld werknemers en hun gezinnen, helpen wij als mensen in de rol door onze functie van werkzaamheden zelf (vaak niet volledig beseffend) deze werkelijkheid in stand te houden en zelfs mee vorm te geven. Dit kun je zien als een soort ‘gevangenis’ waar de ‘gevangenen’ zelf helpen de ‘gevangenis’ te bewaken. Geweldig voor de heersende elite, om vervolgens door middel van ‘verdeel en heers’ de aandacht af te leiden, vaak via angst aanjagen zoals terrorisme en economische crisis, zodat een vereniging van mensen met dit inzicht om een transformatie in het maatschappijke systeem te realiseren bemoeilijkt wordt. Ook de financiële positie van overheden, en daarmee via belastingen dus de bevolking, maken in de huidige omstandigheden waar de wereld in verkeerd deze realisatie zeker niet eenvoudiger... Een bewuste opzet hiervoor door een kleine groep binnen de elite kan zeker niet worden uitgesloten door bestudering van achtergronden in de wereldpolitiek. 

Dit inzicht met toepassing van mogelijke middelen uit technologische ontwikkelingen hiervoor wordt in de volgende twee delen van het boek verduidelijkt, en is een duidelijke overgang van de exacte wetenschappen naar de sociale wetenschappen, al wordt de huidige stand van de technologie met haar mogelijkheden zeker wel meegenomen in deze verduidelijking.

Om de lezer mee te kunnen voeren naar dit andere onderwerp, is als brug een filosofisch intermezzo tussen het eerste en het tweede deel opgenomen, zodat de overgang van bèta naar alfa wetenschap beter te verteren is. En ook om de gedachte beleving die we in de dagelijkse gang van zaken ietwat los te weken om te proberen te helpen komen tot een vrijere en openere geest om onze werkelijkheid te schouwen. 

Het tweede deel genaamd 'bepalende aspecten voor de samenleving' van het boek bestrijkt de aspecten natuur, religie, politiek, economie en techniek van onze samenleving. Hierin worden zaken uiteengezet die verduidelijking geven over deze factoren, en worden andersoortige inzichten dan die we normaal te horen krijgen over bepaalde onderdelen onze werkelijkheid naar voren gebracht. Ook is dit tweede deel over de samenleving te beschouwen als een kapstok voor het derde deel over de maatschappij om interpretaties van de lezer en mij beter op elkaar af te kunnen stemmen. 

Het derde met de naam 'factoren in de maatschappij' is een bundeling van feiten en inzichten over factoren van de huidige maatschappij, zoals de financiële sector, media & communicatie en voeding. Hierin laat ik wanneer het mogelijk was de thematiek van de factoren van de samenleving in de hoofdstukken terugkeren om de overzichtelijkheid van de bundeling te waarborgen. De rode draad toont hoe er weinig er van werkelijke democratie te spreken valt in de wereldmaatschappij, en hoe we feitelijk als proefkonijnen binnen de commerciële economie en potentieële bedrijging voor de 'big brother' maatschappij worden behandeld. Een beeld over de aanwezige technologiën is als verduidelijking van mogelijkheden en ook als waarschuwing verweven in dit deel. De gevolgen hiervan zijn al waar te nemen in een enorme toename van nieuwetijdsziektes zoals obesitas, suikerziekte en kanker, maar ook hoe we op het niveau van bewustzijn manipuleerbaar zijn. 

Ten slotte wordt in de afrondende handreiking, naast een zeer beknopte samenvatting van de rode draad in het boek, lezers handvatten geboden om na de grote hoeveelheid en diversiteit aan informatie niet met het gevoel achter te laten ‘en wat zou ik er mee/aan kunnen doen?’.

“Een moedig boek dat heel wat dingen op een rijtje zet die hopelijk velen de ogen zullen openen en zullen inspireren om wakker te worden en bepaalde inzichten om te zetten in daden.”

- Marcel Messing

Meer over het boek is te vinden op: www.onwerkelijkewerkelijkheid.nl

Passage uit het boek:

Het strijdtoneel is ons bewustzijn
 

Het nieuwe paradigma (wereldbeeld over de aard van de werkelijkheid) wat zich nu heeft ontvouwd, door ontdekkingen van de relativiteits- en kwantumtheorie, die onomstotelijk de verbondenheid van alles tonen, stelt deze alomtegenwoordige verbondenheid. En deze alomtegenwoordige verbondenheid is juist dé essentiële eigenschap van de werkelijkheid, die het ontwikkelen en onderzoeken van de beide theorieën liet bevestigen. Ook de vastliggende en voorspelbare aard van de wereld volgens het determinisme is uit de theorieën niet de absolute waarheid gebleken. En de inzichten hebben tevens geleid tot een ontdekking van de aard van materie, die meer weg heeft van een hologram van licht dan van zuiver materialisme.

Het bijzondere is dat hiermee zeer oude inzichten over de aard van onze werkelijkheid, die we door de nu nog heersende opvattingen hebben afgedaan als vaag, onzinnig, onmogelijk en onhoudbaar, juist blijken overeen te komen met de nieuw ontdekte inzichten. Deze inzichten waren in de oudheid aanwezig bij ondermeer de Egyptenaren, Indiërs, Chinezen, Grieken, Maya’s, diverse natuurvolken, en is ook wat Jezus en Boeddha en andere spirituele meesters in overgeleverde teksten verkondigen.

Vanuit het nu nog heersende paradigma is zoiets onzinnig, en vanuit de maatschappelijke conditionering in mensen van dit paradigma door onderwijs, media en commercie, begrijpelijk om dit niet te gaan overwegen als mogelijkheid.

Onderzoeken waar welke belangen liggen, kan helpen opvattingen en beweegredenen van individuen en groepen te verklaren. En in een tijd waar politiek en economie een dominante positie in samenleving en maatschappij vertegenwoordigen, kan het labyrint waar de norm de waarde van het geld lijkt te zijn, tot een ‘gevangenis’ worden. De geest van mensen wordt dermate geconditioneerd door de complexiteit van maatschappij en samenleving, de idee van machteloosheid, onwetendheid en vanwege de overlevingszin/beschermingszin, zodat conformisme de gemakkelijkste manier van leven lijkt. En juist deze conformerende geconditioneerdheid lijdt tot een ‘gevangenis’ voor jezelf, maar ook voor anderen. Want zoals vaker blijkt, is de makkelijke weg niet altijd de beste, vooral als velen uit de zelfde ervaring van machteloosheid en/of onwetendheid, ondanks het besef het liever anders te willen, hier maar besluiten in mee te moeten gaan. En ik wil graag drie strijdtonelen benoemen die deze ‘gevangenis’ vormen.

Ten eerste is er het strijdtoneel van het overleven.

Ten tweede is er het machtsspel over dit maatschappelijke systeem.

Het derde en laatste strijdtoneel is van spirituele aard, en is de strijd om bewustzijn. Voor velen in deze huidige tijd is dit, door de aangenomen onmogelijkheid, nauwelijks als mogelijkheid overweegbaar. Maar heb jij geen spiritueel bestaan… denk daar maar eens rustig over na.

Het verhaal van Pinoccio toont deze mogelijkheid door de kinderen te leiden naar Luilekkerland waar ze allerlei lekkere en leuke zaken mogen gebruiken, ervaren en slopen, terwijl ze opgesloten worden. Wanneer ze veranderen in ezels, is er geen weg uit en worden ze verhandeld als werkezels.