Het Federal Reserve Kartel: Vrijmetselaars en het Huis Rothschild

Deel twee 
 
In 1789 werd Alexander Hamilton de eerste minister van financiën van de Verenigde Staten. Hamilton was een van de vele Founding Fathers die vrijmetselaar was. Hij had nauwe betrekkingen met de familie Rothschild die eigenaar was van Bank of England en aan het hoofd stond van de Europese vrijmetselaarsbeweging. George Washington, Benjamin Franklin, John Jay, Ethan Allen, Samuel Adams, Patrick Henry, John Brown en Roger Sherman waren allemaal vrijmetselaar.


Andrew Hamilton

Roger Livingston hielp Sherman en Franklin bij het schrijven van de Onafhankelijkheidsverklaring. Hij gaf George Washington zijn ambtseed toen hij grootmeester van de New Yorkse Grand Lodge was. Washington zelf was grootmeester van de Virginia Lodge. Van de General Officers in het revolutionaire leger waren er drieëndertig vrijmetselaars. Dit was zeer symbolisch, daar de 33e graad de ‘witte vrijmetselarij’ is.
 
Populistische grondleggers onder aanvoering van John Adams, Thomas Jefferson, James Madison en Thomas Paine- die geen vrijmetselaar waren - wilden de banden met de Britse kroon helemaal verbreken, maar werden weggestemd door de vrijmetselaarsfactie geleid door Washington, Hamilton en Grootmeester van de St. Andrews Lodge in Boston Generaal Joseph Warren, die “het Parlement wilde weerstaan maar trouw wilde blijven aan de kroon”. St. Andrews Lodge was het centrale punt van de vrijmetselarij in de Nieuwe Wereld en begon Tempeliersgraden te verlenen in 1769. 

General Joseph Warren

Alle Amerikaanse vrijmetselaarsloges worden tot op de dag van vandaag gewaarborgd door de Britse Kroon, die dienen als een wereldwijd inlichtingen en contrarevolutionair, subversief netwerk. Hun meest recente initiatief is de Masonic Child Identification Program (CHIP). Volgens Wikipedia bieden de CHIP programma’s ouders de mogelijkheid een gratis set identificatiemateriaal voor hun kind te maken. Deze set omvat een kaart met vingerafdrukken, een fysieke beschrijving, een video, computerschijf of DVD van het kind, een gebitsafdruk en een DNA monster.
 
Het Eerste Continental Congress kwam bijeen in Philadelphia in 1774 onder voorzitterschap van Peyton Randolph, die Washington opvolgde als grootmeester van de Virginia Lodge. Het Tweede Continental Congress kwam in 1775 bijeen onder voorzitterschap van vrijmetselaar John Hancock. Peyton’s broer William volgde hem op als grootmeester van de Virginia Lodge en werd groot voorstander van centralisatie en federalisme op de First Constitutional Convention in 1787. Het federalisme in de kern van de Amerikaanse grondwet is identiek aan het federalisme in de Anderson’s Constitutions van 1723 van de vrijmetselaren. William Randolph werd de eerste Attorney General van het land, minister van Staat, onder George Washington. Zijn gezin keerde terug naar Engeland en was trouw aan de kroon. John Marshall, de eerste rechter van de Supreme Court was ook vrijmetselaar.
 
Toen Benjamin Franklin naar Frankrijk reisde om financiële hulp te vragen voor de Amerikaanse revolutionairen, vonden zijn vergaderingen plaats in Rothschild banken. Hij handelde als makelaar in wapens via de Duitse vrijmetselaar Baron von Steuben. Zijn Committees of Correspondence opereerden via vrijmetselaarskanalen vergelijkbaar met een Brits spionnennetwerk. In 1776 werd Franklin de facto ambassadeur in Frankrijk. In 1779 werd hij grootmeester van de Franse Neuf Soeurs (Negen zusters) Lodge, waarvan John Paul Jones en Voltaire lid waren. Franklin was ook lid van de geheimere Royal Lodge of Commanders van de Temple Ouest van Carcasonne, die Frederick Prince of Wales onder zijn leden telde. Terwijl Franklin matigheid preekte in de VS, dartelde hij vrolijk met zijn Loge broeders in Europa rond. Franklin was minister van Posterijen van 1750 tot 1775, een rol die traditioneel naar Britse spionnen ging.
 
Met Rothschildgeld richtte Alexander Hamilton twee banken op in New York, waaronder de Bank of New York. Hij stierf in een schietpartij met Aaron Burr, die de Bank of Manhattan oprichtte met Kuhn Loeb geld. Hamilton was de verpersoonlijking van de minachting van de Acht Families voor de gewone man en zei eens “Alle gemeenschappen zijn onderverdeeld in enkelen en velen . De eersten zijn rijk en van goede komaf, de anderen horen tot de massa...De massa is wispelturig, hun oordeel is zelden goed. Geef de enkelen daarom duidelijke, permanente inspraak in de overheid. Ze houden de veranderlijkheid van de andere groep in toom“
 
Hamilton was slechts de eerste van een reeks vriendjes van de Acht Families die de sleutelpositie van minister van financiën bekleedde. De minister van financiën onder Kennedy, Douglas Dillon kwam van Dillon Read (nu deel van UBS Warburg). Onder Nixon kwamen de ministers David Kennedy en William Simon respectievelijk van Continental Illinois Bank (nu deel van Bank of America) en Salomon broeders (nu deel van Citigroup). Michael Blumenthal die minister van Financiën was onder Carter kwam van Goldman Sachs, Reagan’s minister Donald Regan kwam van Merrill Lynch (nu deel van Bank of America), Bush Sr.’s Nicholas Brady kwam van Dillon Read (UBS Warburg) en zowel Robert Rubin onder Clinton als Henry Paulson onder Bush Jr. kwamen van Goldman Sachs. De minister van Obama, Tim Geithner, werkte bij Kissinger Associates en de New York Fed.
 
Thomas Jefferson zei dat de Verenigde Staten een centrale bank in overheidshanden nodig had zodat Europese monarchen en aristocraten het drukken van geld niet konden gebruiken om de zaken van de nieuwe natie te beheersen. Jefferson stak de loftrompet, “Een land dat verwacht onwetend en vrij te blijven...verwacht wat nooit is geweest en wat nooit zal zijn. Vrijwel alle koningen zouden, als ze konden, het voorbeeld van de farao volgen – eerst al het geld van de mensen afnemen, dan al hun land en ze dan met hun kinderen voor altijd tot slaven te maken...bankinstellingen zijn gevaarlijker dan een oprukkend leger. Ze hebben al een geldaristocratie gemaakt.” Jefferson zag toe toen de Euro-banking samenzwering om de Verenigde Staten te beheersen zich ontvouwde, en zei, ”Eenmalige tirannie kan worden toegeschreven aan de toevallige opinie van de dag, maar een serie onderdrukkingen begonnen in een bepaalde periode, die niet veranderen bij elke wissel van ministers, bewijst duidelijk een vooropgezet, systematisch plan om ons te slavernij te brengen“.
 
Maar de argumenten van de door Rothschild gesponsorde Hamilton voor een particuliere Amerikaanse centrale bank wonnen het. In 1791 werd de Bank of the United States (BUS) opgericht met de Rothschilds als belangrijkste eigenaars. Het contract van de bank liep tot 1811. De publieke opinie was vóór herroeping van het contract en vervanging door een Jeffersonse centrale overheidsbank. Het debat werd uitgesteld toen het land door de Euro-bankiers in de oorlog van 1812 werd getrokken. In een klimaat van angst en economisch ontberen werd het contract van Hamilton’s bank in 1816 verlengd.
 
Old Hickory, Honest Abe & Camelot
 
In 1828 stelde Andrew Jackson zich kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap. Zijn hele campagne lang fulmineerde hij tegen de internationale bankiers die de BUS besturen. Jackson ging tekeer, “Jullie zijn addergebroed. Ik ga jullie ontmaskeren en bij God, ik ga jullie verpletteren. Als de mensen de ranzige onrechtvaardigheden van ons geld en ons banksysteem door hadden, zouden we binnen de kortste keren een revolutie hebben.“
 
Jackson won de verkiezingen en herriep het handvest van de bank: “De wet lijkt te zijn gebaseerd op een foutief idee dat de huidige aandeelhouders een wettig recht hebben op niet alleen de gunsten maar ook de rijkdommen van de overheid…. ten gunste van hen sluit de wet het hele Amerikaanse volk uit van competitie in de aankoop van dit monopolie. De huidige aandeelhouders en degenen die hun rechten erven zijn gevestigd in een geprivilegieerde orde met grote politieke macht en immense geldelijke voordelen vanwege hun connecties met de regering. Zou de invloed van deze mensen geconcentreerd zijn volgens een dergelijke wet, in handen van een zelfgekozen directoraat waarvan de belangen zijn geïdentificeerd als die van de buitenlandse aandeelhouders, is er geen reden te rillen voor de onafhankelijkheid van ons land in oorlogstijd met beheer van onze valuta, ontvangst van onze openbare gelden en met de onafhankelijkheid van duizenden burgers in handen, zou dat erger zijn dan de marine en het leger van de vijand. Het is te betreuren dat de rijken en machtigen zo vaak de wetten naar hun hand zetten… om de rijken rijker en machtiger te maken. Veel van onze rijken zijn niet tevreden geweest met gelijke rechten en gelijke bescherming, maar drongen er bij ons op aan de door wetten rijker te maken. Ik heb mijn plicht voor dit land gedaan.”
 
Populisme prevaleerde en Jackson werd herverkozen. In 1835 was hij het doelwit van een moordaanslag. De schutter was Richard Lawrence, die opbiechtte dat hij “contact had met machten in Europa”.
 
Toch weigerde Jackson in 1836 het BUS handvest te verlengen. Onder zijn toezicht ging de nationale schuld van de VS voor het eerst in de geschiedenis van de natie naar nul. Dit tot grote woede van de internationale bankiers, wier belangrijkste inkomen afkomstig was van rente op schulden. BUS President Nicholas Biddle stopte de geldstroom naar de Amerikaanse regering in 1842, waardoor de VS in een depressie geraakte. Biddle was agent voor Jacob Rothschild in Parijs.
 
Tegelijkertijd had Jackson te kampen met de Mexicaanse Oorlog. Een paar jaar later brak de burgeroorlog uit waarbij de Londense bankiers de Unie steunden en de Franse het Zuiden. De Lehmans maakten fortuin met wapensmokkel naar het zuiden en katoen naar het noorden. Tegen 1861 had de VS $100 miljoen schulden. De nieuwe president Abraham Lincoln wees de Euro-bankiers weer af en gaf Lincoln Greenbacks uit om de rekeningen van het leger van de Union te betalen.
 
De Rothschildkrant Times of London schreef, “Als die ongunstige politiek, die afkomstig is van de Noord Amerikaanse republiek, een feit wordt, dan zal die regering zijn eigen geld kunnen leveren zonder kosten. Ze zullen hun schulden afbetalen en er geen meer hebben. Ze zullen al het geld hebben dat nodig is om handel te drijven. Het land zal welvarend worden als nooit eerder in de geschiedenis van de beschaafde regeringen op de wereld. De hersenen en de rijkdom van alle landen zullen naar Noord-Amerika gaan. Die regering moet worden vernietigd, anders vernietigt hij alle monarchieën ter wereld.”
 
De Hazard Circular van de Euro-bankiers werd door boze populisten ontmaskerd en verspreid. Hierin stond, “De grote schuld die de kapitalisten zien, komt door de oorlog en moet worden gebruikt om de geldklep te controleren. Hiertoe moeten overheidsobligaties worden gebruikt als basis voor bankieren. We wachten nu op Salmon Chase, de minister van Financiën, om die aanbeveling te doen. Die zal verbieden Greenbacks te laten circuleren als geld daar we die niet kunnen beheersen. We beheersen obligaties en via obligaties bankzaken“.
 
De National Banking Act uit 1863 stelde opnieuw een particuliere Amerikaanse centrale bank en de Chase oorlogsobligaties werden uitgegeven. Lincoln werd het jaar daarna herkozen en beloofde de wet te herroepen nadat hij in januari 1865 zijn eed had afgelegd. Voordat hij kon ingrijpen werd hij vermoord in het Ford Theatre door John Wilkes Booth. Booth had duidelijke connecties met de internationale bankiers. Zijn kleindochter schreef This One Mad Act, dat Booth’s contact met “mysterieuze Europeanen” beschrijft vlak voordat Lincoln werd vermoord.
 
Na de moord op Lincoln werd Booth schielijk afgevoerd door leden van een geheim genootschap bekend als de Knights of the Golden Circle (KGC). KGC had nauwe banden met het Franse Society of Seasons, waaruit Karl Marx voortkwam. KGC had veel van de spanningen aangemoedigd die tot de Burgeroorlog leidden en President Lincoln had het speciaal op de groep gemunt. Booth was KGC lid en had via de Confederate minister van Staat Judah Benjamin connecties met het Huis Rothschild. Benjamin vluchtte na de Burgeroorlog naar Engeland.
 
Bijna een eeuw nadat Lincoln was vermoord wegens het in omloop brengen van Greenbacks, bevond President John F. Kennedy het mikpunt van de Acht Families. Kennedy had actie aangekondigd tegen offshore belastingparadijzen en stelde hogere belastingen voor grote olie- en mijnbouwmaatschappijen. Hij was voor het dichten van mazen in het belastingnet ten gunste van de superrijken. Zijn economisch beleid werd openlijk aangevallen door het tijdschrift Fortune, Wall Street Journal en David en Nelson Rockefeller. Zelfs Kennedy’s eigen minister van Financiën Douglas Dillon, die afkomstig was van de door UBS Warburg beheerde Dillon Read investeringsbank, maakte bezwaren tegen JFK’s voorstellen.
 
Kennedy’s lot werd bezegeld in juni 1963 toen hij de uitgifte toestond van meer dan $4 miljard in Unites States Notes door zijn minister van financiën in een poging om de hoge woekerrente van de particuliere Federal Reserve van de internationale bankiersbende te omzeilen. De vrouw van Lee Harvey Oswald, die handig werd neergeschoten door Jack Ruby voordat Ruby zelf werd doodgeschoten, zei tegen auteur A. J. Weberman in 1994, “Het antwoord op de moord op Kennedy ligt bij de Federal Reserve Bank. Dat moeten we niet onderschatten. Het is fout om de schuld uitsluitend bij Angleton en de CIA te leggen. Dat zijn allemaal handen op een buik. De mensen die het geld leveren staan boven de CIA“.
 
Door de onmiddellijke escalatie van de nieuwe President Lyndon Johnson in de Vietnam oorlog, kwam de VS dieper in de schulden. De burgers werden door angst tot zwijgen gebracht Als ze de President konden vermoorden, konden ze iedereen vermoorden.
 
Het Huis Rothschild
 
Het Nederlandse Huis van Oranje stichtte de Bank van Amsterdam in 1609 als ‘s werelds eerste centrale bank. Prins Willem van Oranje trouwde in het Engelse Huis Windsor, met Mary, de dochter van James II. De Orange Order Brotherhood, die geweld van de Noord-Ierse protestanten aanmoedigde, zette Willem III op de Engelse troon zodat hij zowel over Nederland als Groot-Brittannië regeerde. In 1694 lanceerde Willem III samen de Britse aristocratie de particuliere Bank of England.
 
De Old Lady of Threadneedle Street - zoals de Bank of England wordt genoemd - is omgeven door tien meter hoge muren. Drie verdiepingen daaronder ligt de op twee na grootste voorraad goudstaven van de wereld.
 
De Rothschilds en hun inteelt partners van de Acht Families kregen geleidelijk de Bank of England in handen. De dagelijkse Londense goudprijs werd op de N. M. Rothschild Bank tot 2004 bepaald. Zoals de Deputy Governor van de Bank of England George Blunden het zegt, “Angst is wat de macht van de bank zo aanvaardbaar maakt. De bank kan invloed uitoefenen als mensen van ons afhankelijk zijn en bang zijn hun voorrechten te verliezen.“
 
Mayer Amschel Rothschild verkocht aan de Britse regering Duitse Hessische huurlingen om tegen de Amerikaanse revolutionairen te vechten en sluisde de opbrengst door naar zijn broer Nathan in Londen, waar N.M. (Nathan en Mayer) Rothschild & Sons was gevestigd. Mayer bestudeerde Kabala en bouwde zijn fortuin op van gelden afgetroggeld van Wilhelm IX – de koninklijke bestuurder van Hesse-Kassel en een prominent vrijmetselaar.
 
Rothschild’s Barings financierde de Chinese opiumhandel en de Afrikaanse slavenhandel. De bank financierde de aankoop van Louisiana. Toen verscheidene staten hun schulden niet betaalden, kocht Barings Daniel Webster om speeches te houden over het goede van het afbetalen van schulden. De staten hielden voet bij stuk dus draaide het Huis Rothschild in 1842 de geldkraan dicht, waardoor de VS in een diepe depressie kwam. Vaak is gezegd dat de rijkdom van de Rothschilds afhankelijk was van het bankroet van naties. Mayer Amschel Rothschild zei eens, “Het kan mij niet schelen wie de politieke zaken in een land behartigt, zo lang ik de valuta maar beheer”.
 
Oorlog deed het familiefortuin ook geen kwaad. Het Huis Rothschild financierde de Pruisische Oorlog, de Krimoorlog en de Britse poging om het Suezkanaal van de Fransen af te pakken. Nathan Rothschild waagde een enorme financiële gok op Napoleon in de Slag bij Waterloo, en financierde ook de campagne van de hertog van Wellington tegen Napoleon. Zowel de Mexicaanse oorlog als de Amerikaanse Burgeroorlog waren goudmijnen voor de familie.

Nathan Rothschild


 
Een biografie van de familie Rothschild beschrijft een vergadering in Londen waar een “International Banking Syndicate” besloot Noord-Amerika tegen het zuiden op te zetten als onderdeel van hun “verdeel en heers” strategie. De Duitse kanselier Otto von Bismarck zei eens, “De opdeling van de Verenigde Staten in federaties met gelijke macht was lang voor de Burgeroorlog besloten. Deze bankiers waren bang dat de Verenigde Staten...hun financiële dominantie over de wereld omver zou werpen. De stem van de Rothschilds was wet.“ Rothschild biograaf Derek Wilson zegt dat de familie de officiële Europese bankier voor de Amerikaanse overheid was en sterke supporters van de Bank of the United States.
 
Familie biograaf Niall Ferguson noteert een “groot en onverklaard hiaat” in de particuliere Rothschild correspondentie tussen 1854-1860. Hij zegt dat alle kopieën van uitgaande brieven geschreven door de Londense Rothschilds tijdens de Burgeroorlog “zijn vernietigd op last van opeenvolgende partners”.
 
Franse en Britse troepen hadden op het hoogtepunt van de Amerikaanse Burgeroorlog de VS omcirkeld. De Britten stuurden 11.000 man naar Canada, dat een veiliger haven was voor Confederate agenten. Napoleon III van Frankrijk installeerde de Hapsburgse Aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk als marionet keizer van Mexico, waar zich Franse troepen verzamelden aan de grens met Texas. Alleen door de inzet op het laatste moment van twee Russische oorlogsvloten door de Amerikaans geallieerde Tsaar Alexander II in 1863 behoedde de Verenigde Staten voor rekolonisatie.
 
Dat zelfde jaar riep de Chicago Tribune, “Belmont (August Belmont was een Amerikaanse Rothschild agent en er was een Triple Crown paardenrace naar hem genoemd) en de Rothschilds...die Confederate oorlogsobligaties hebben opgekocht.”
 
Salomon Rothschild zei over de overleden President Lincoln, “Hij verwerpt alle vormen van compromis. Hij ziet eruit als een boer en kan alleen kroegverhalen vertellen.“ Baron Jacob Rothschild was ook al zo vleiend over de Amerikaanse burgerij. Hij zei eens tegen de Amerikaanse minister Henry Sanford over de meer dan een miljoen Amerikanen die omkwamen tijdens de Burgeroorlog, “Als de patiënt vreselijk ziek is, probeer je vreselijke maatregelen, zelfs aderlaten.” Salmon en Jacob zetten gewoon de familietraditie voort. Een paar generaties eerder schepte Mayer Amschel Rothschild op over zijn investeringsstrategie, “Als het bloed door de straten van Parijs stroomt, koop ik”.
 
Mayer Rothschild’s zonen stonden bekend als de Vijf van Frankfort. De oudste, Amschel, runde de familiebank in Frankfort met zijn vader, en Nathan runde de zaken in Londen. De jongste zoon Jacob begon in Parijs, en Salomon deed Wenen en Karl Napels. Auteur Frederick Morton schat dat de Rothschilds tegen 1850 meer dan $10 miljard bezaten. Sommige onderzoekers denken dat hun fortuin tegenwoordig de $100 biljoen overschrijdt.
 
De Warburgs, Kuhn Loebs, Goldman Sachs, Schiffs en Rothschilds zijn onderling door huwelijken verbonden tot een grote, gelukkige bankiersfamilie. De Warburgs, die de Deutsche Bank en BNP in handen hebben, gingen samen met de Rothschilds in 1814 in Hamburg, terwijl powerhouse Jacob Schiff van Kuhn Loeb met de Rothschilds samen ging in 1785. Schiff immigreerde naar Amerika in 1865. Hij sloot zich aan bij Abraham Kuhn en trouwde met Solomon Loeb’s dochter. Loeb en Kuhn huwden elkaars zusters en de Kuhn Loeb dynastie was geconsumeerd. Felix Warburg trouwde met de dochter van Jacob Schiff. Twee Goldman dochters trouwden met twee zonen van de Sachs familie, en vormden Goldman Sachs. In 1806 trouwde Nathan Rothschild met de oudste dochter van Levi Barent Cohen, een belangrijke financierder in Londen. Zo stammen Abby Joseph Cohen, het paradepaard van Merrill Lynch, en de minister van Defensie onder Clinton William Cohen waarschijnlijk van Rothschilds af.
 
Tegenwoordig beheersen de Rothschilds een gigantisch financieel rijk, met meerderheidsaandelen in de meeste centrale banken van de wereld. De Edmond de Rothschild clan bezit de Banque Privee SA in Lugano, Zwitserland en de Rothschild Bank AG van Zurich. De familie van Jacob Lord Rothschild bezit het machtige Rothschild Italia in Milaan. Ze zijn oprichter van de exclusieve $10 biljoen Club of the Isles – die de corporate reuzen Royal Dutch Shell, Imperial Chemical Industries, Lloyds of London, Unilever, Barclays, Lonrho, Rio Tinto Zinc, BHP Billiton en Anglo American DeBeers beheert. Het domineert de wereldvoorraad aardolie, goud, diamanten, en veel andere vitale grondstoffen.
 
De Club of the Isles levert kapitaal voor George Soros’ Quantum Fund NV – dat grote financiële winst maakte in 1998-99 na het instorten van de valuta van Thailand, Indonesië en Rusland. Soros was grootaandeelhouder van George W. Bush’s Harken Energy. De Club of the Isles wordt geleid door de Rothschilds en ook Koningin Elizabeth II en andere rijke Europese aristocraten en adel zijn lid.
 
Misschien is de grootste vergaarbak voor Rothschild geld tegenwoordig Rothschilds Continuation Holdings AG – een geheim bankholdingbedrijf in Zwitserland. Aan het einde van de jaren 90 waren de telgen van het Rothschild wereldrijk Baron Guy en Elie de Rothschild in Frankrijk en Lord Jacob en Sir Evelyn Rothschild in Groot-Brittannië.
 
Evelyn was voorzitter van de Economist en een van de directeuren van DeBeers en IBM VK.
 
Jacob steunde Arnold Schwarzenegger’s gouverneurscampagne voor Californië. Hij nam Chodorkovsky’s YUKOS olieaandelen over net voordat de Russische regering hem arresteerde. In 2010 sloot Jacob met Rupert Murdoch een partnership voor de winning van leisteenolie in Israël via Genie Energy – een dochter van IDT Corporation.
 
Binnen enkele maanden had Sarah Palin de vroegere IDT executive Michael Glassner ingehuurd als haar chief of staff. Is Palin de Rothschild keuze in 2012?

 

door Dean Henderson, met dank aan www.globalresearch.ca
Bron: http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25179  

Noot redactie:
Hoewel uit dit artikel duidelijk blijkt dat een aantal van de vrijmetselaars uit de top een perfide invloed hebben op het wereldgebeuren, speciaal m.b.t. de banken, mag niet gesteld worden dat dit álle vrijmetselaars of vrijmetselaarsorden betreft.
Ware vrijmetselarij richt zich op de verheffing van de menselijke geest.
Sinds de 18de eeuw werd echter de top van de vrijmetselaars geinfiltreerd door leden van de Illuminati Orde.

 

Lees ook Federal Reseve kartel: de acht families   http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M69&ss=P1290&l=NL