Vaticaan vraagt om oprichting ‘centrale wereldbank’

(Met onderaan Engelstalig commentaar van David Icke over deze ontwikkeling.)


Maandag 24 oktober stelde het Vaticaanse Departement van Justitie en Vrede een document genaamd “Towards Reforming the International Financial and Monetary Systems in the Context of a Global Public Authority” (Vert: Naar de hervorming van Internationale Financiële en Monetaire Systemen in de context van een Mondiale Openbare Autoriteit) voor aan de pers. 

Hieronder volgen enkele fragmenten uit het document:

  • Oproep voor de oprichting van een “mondiale overheidsinstantie” en een “centrale wereldbank” om te heersen over de financiële instellingen die verouderd zijn en vaak niet behoorlijk kunnen omgaan met crisissen.
  • Oproep tot fiscale maatregelen bij financiële transacties.
  • “De economische en financiële crisis die de wereld doormaakt, roept iedereen, individuen en volkeren, op om de beginselen en de culturele en morele waarden die aan de basis liggen van het sociale samenleven in de diepte na te kijken.”
  • Veroordeling van wat ze “de afgoderij van de markt” noemen, alsook een “neo-liberaal denken” dat uitsluitend naar technische oplossingen voor economische problemen kijkt.
  • “In feite heeft de crisis op grote schaal, gedrag zoals egoïsme, collectieve hebzucht en oppotten van goederen onthuld,” met de toevoeging dat de wereldeconomie een ‘ethiek van solidariteit’ tussen rijke en arme landen nodig heeft.
  • “Als er geen oplossingen worden gevonden voor de verschillende vormen van onrecht zullen de negatieve effecten die zullen volgen op sociaal-, politiek- en economisch vlak een klimaat van groeiende vijandigheid en zelfs geweld creëren en uiteindelijk de fundamenten van democratische instellingen, zelfs de meest solide, ondermijnen.”
  • Pleidooi voor de oprichting van een “supranationale autoriteit” op wereldvlak en “universele jurisdictie” om economisch overleg en beslissingen te leiden. Dergelijke autoriteit moet beginnen met de Verenigde Naties als referentiepunt, maar later onafhankelijk worden en de macht gegeven worden om te zorgen dat de ontwikkelde landen geen “extreme macht hanteren over de zwakkere landen.”

Waarom vindt het Vaticaan het nodig de mondiale economie te hervormen?

  • “In economische en financiële zaken komen de meeste problemen voort uit het ontbreken van een doeltreffende reeks structuren die, bovenop een bestuurssysteem, een overheidssysteem voor de economie en de internationale financiën kunnen garanderen.”
  • Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft niet langer de kracht of het vermogen om de financiële wereld te stabiliseren door het reguleren van de totale geldtoevoer, en het is niet langer in staat “de omvang van het kredietrisico dat door het systeem is opgenomen” te bewaken. De wereld heeft behoefte aan een “minimaal gedeelde groep regels om de wereldwijde financiële markten te beheren” en “een zekere vorm van wereldwijd monetair management.” “In feite kan men hierin een opkomende behoefte voor een orgaan zien, een orgaan dat werkt als een soort ‘centrale wereldbank’ die de stroom en het monetair uitwisselingssysteem, vergelijkbaar met de nationale centrale banken, reguleert.”
  • “Uiteraard zal deze transformatie worden gemaakt ten koste van een geleidelijke en evenwichtige overdracht van een deel van de bevoegdheden van elke natie naar een wereldautoriteit en naar regionale autoriteiten, maar dit is noodzakelijk in een tijd waarin de dynamiek van de menselijke samenleving, de economie en de voortgang van de technologie grenzen, die in feite al heel geerodeerd zijn in een geglobaliseerde wereld, overschrijden.”

Bron: Cnbc, Reuters, 24 oktober 2011 - http://www.cnbc.com/id/45013499/
Vertaald en samengevat door ’t Vertalerscollectief.

Commentaar David Icke over deze zaak:

The Vatican document is called: Towards Reforming the International Financial and Monetary Systems in the Context of a Global Public Authority, and it is the Illuminati global financial and political blueprint sold on the pretext of security, fairness and justice.  

Genuinely calling for fairness and justice would be a first in the entire history of the Illuminati-created-and-controlled Roman Church establishment and a first it is not.

The document is shamelessly timed to exploit the demands for economic reform demanded by the Occupy protests.

Here are the main points with the Orwellian translations:

'The economic and financial crisis which the world is going through calls everyone, individuals and peoples, to examine in depth the principles and the cultural and moral values at the basis of social coexistence.'

Translation: The bloodline families that control the Church want a transformation of global society based on global government.

"... the crisis has revealed behaviours like selfishness, collective greed and hoarding of goods on a great scale." World economics needed an "ethic of solidarity" among rich and poor nations.'

Translation: These are all the behaviours that have motivated and driven our church since its creation, but we have to claim now to be on the side of the downtrodden so we can sell a plan to crush them even more severely in the name of fairness and justice.

'If no solutions are found to the various forms of injustice, the negative effects that will follow on the social, political and economic level will be destined to create a climate of growing hostility and even violence, and ultimately undermine the very foundations of democratic institutions, even the ones considered most solid.'

Translation: We have created the problem and now we are offering the solution.

'[The Vatican called for] the establishment of "a supranational authority" with worldwide scope and "universal jurisdiction" to guide economic policies and decisions. Such an authority should start with the United Nations as its reference point but later become independent and be endowed with the power to see to it that developed countries were not allowed to wield "excessive power over the weaker countries".'

Translation: We want a world government and world central bank to control all major decision-making and all finance.

'In economic and financial matters, the most significant difficulties come from the lack of an effective set of structures that can guarantee, in addition to a system of governance, a system of government for the economy and international finance.'

Translation: We want a world government and world central bank to control all major decision-making and all finance.

And this paragraph needs no translation at all:

'Of course, this transformation will be made at the cost of a gradual, balanced transfer of a part of each nation's powers to a world authority and to regional authorities, but this is necessary at a time when the dynamism of human society and the economy and the progress of technology are transcending borders, which are in fact already very eroded in a globalized world.'

I need do no more in response to this Church of Babylon document calling for the transfer of national powers to a world authority and to regional authorities than to show the graphic that I have been using for two decades to present the global structure of control that the Illuminati bloodlines have been working towards for so.

Bron: Nieuwsletter David Icke, oktober 2011