Economische dictatuur, het ESM (Economisch Stabiliteits Mechanisme) 

Zitten de EU en de Euro in crisis?
De EU plant een nieuwe fundamentele wet, het Verdrag voor de oprichting van het zogenaamde Europees Stabiliteits Mechanisme. (ESM), de Schuld Unie. Het ontwerp van de ESM wordt nu onderzocht door de vertegenwoordigers in het Parlement.Bron: http://youtu.be/rxMOW94V6xQ

Art. 8 Het oprichtingskapitaal is 700 miljard Euro.
Waar komt dit bedrag vandaan? Wie heeft dit berekend en op welke basis?

Art. 9.3 ESM leden verbinden zich er hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe om op aanvraag elke kapitaalroep die hen gevraagd wordt ... te betalen binnen 7 dagen na ontvangst.
Wanneer de ESM roept, dan moet het snel gaan. Inderdaad, zeven dagen, dat betekent dat met de gebruikelijke vertragingen bij bankoverschrijvingen we binnen de vier dagen de check moeten invullen. Dat is haalbaar. Alleen maar, misschien, wat betekent onvoorwaardelijk en onherroepelijk? Wanneer er een nieuw parlement wordt verkozen die niet langer deze overboekingen wil? Dan kunnen ze daar niet meer toe beslissen?

Art. 10.1 De Raad van Bestuur kan beslissen om de gemachtigde kapitaalvoorraad te wijzigen en artikel 8 te wijzigen .... dienovereenkomstig.
De 700 miljard zijn nog maar het begin? Dus dan kan de ESM meer vragen als ze willen. Onbegrensd. En dan zijn wij verplicht, overeenkomstig artikel 9, onherroepelijk en onvoorwaardelijk te betalen?

Art. 27.2 De ESM heeft volledige rechtsbevoegdheid om partij te zijn in juridische procedures; en
Art. 27.3 De ESM, zijn eigendom, financiering en activa genieten immuniteit van iedere vorm van juridisch proces ...
Dus dan kan het ESM anderen aanklagen, maar zelf niet worden aangeklaagd?

Art. 27.4 Het eigendom, de financiering en de activa van de ESM worden vrijgesteld van huiszoeking, vordering, beslaglegging, onteigening of enige andere vorm van beslaglegging, inneming of uitsluiting door uitvoerende, gerechtelijke, administratieve of wetgevende processen.
We hebben dit al eerder vermeld. Maar ook onze regeringen, onze ministeries en onze democratische wetten zijn allemaal zonder enig recht en kracht ten opzichte van de ESM? Dit ESM is echt heel machtig!

Art. 30.1 De Bestuurders, plaatsvervangende Bestuurders, Directeuren, plaatsvervangende Directeuren en andere bestuursleden zijn vrijgesteld van rechtsvervolging met betrekking tot hun daden en zullen onschendbaarheid genieten ten aanzien van hun officiële papieren en documenten.
Geen enkele verantwoordelijkheid? Naar niemand? En onschendbare documenten, betekent dat dan dat we ze geen schade mogen toebrengen, of dat we ze zelfs niet mogen lezen? Een nieuwe autoriteit waaraan we onbeperkte fondsen moeten overdragen binnen zeven dagen, wanneer ze dat van ons vragen; het gezag kan ons aanklagen, wij kunnen hen niet aanklagen; alle deelnemers genieten immuniteit; er zijn geen wetten die toegepast moeten worden; geen enkele regering kan iets doen; de Europese staatshuishoudens worden ondergeschikt aan een instelling die nog niet eens verkozen is; Is dat de toekomst van Europa? Is dat de nieuwe EU? Een Europa zonder soevereine democratieën? Wil je dat? Als je dat niet wilt, stuur dan nu een email-petitie naar je vertegenwoordigers. Voor Duitsland via www.Abgeordneten-Check.de

Het verdrag wordt definitief als de parlementen van de 17 Eurolanden het ESM-verdrag zullen geratificeerd hebben. Dit zullen ze naar verwachting doen tussen nu en 31 december 2011.

Wat is dit aberratie?
Dat was mijn eerste reactie toen ik deze video zag. Dit is niet mogelijk. Een organisatie die zomaar de staatskoffers kan leeghalen? We leven in een democratisch land nietwaar? Om zeker te zijn zocht ik naar de officiële teksten. VERDRAG TOT OPRICHTING VAN HET EUROPEES STABILITEITS MECHANISME (ESM): http://consilium.europa.eu/media/1216793/esm%20treaty%20en.pdf

De artikelen die genoemd worden in de video zijn gemakkelijk te vinden (vanaf pagina 19). Wat betreft de rest van het verdrag, ben ik niet in staat geweest om iets te vinden dat deze dictatoriale macht zou beperken! Ik ben er nog van aan het beven! Maar hoe is dit mogelijk binnen het kader van de verdragen van de Europese Unie? Want dit vormt een illegale uitbreiding van de bevoegdheden van de Unie! Toen ik verder zocht vond ik een aantal discrete en snelle beslissingen die dit ESM “mogelijk” maken. Ik ben er zeker van dat als politici in ons land een club willen oprichten die de vrijheid zou hebben de staatskoffers leeg te halen wanneer ze willen en zo vaak ze willen, ze er niet in zouden slagen om de noodzakelijke verandering in de wet te verkrijgen, zelf in nog geen twintig jaar! Maar de Brusselse Bureaucratie slaagt erin om verdragen op hoge snelheid aan te passen om deze staatsgreep in 17 landen tegelijkertijd te begaan!!!

De Brusselse Sprint
Op 17 december 2010 besloot de Europese Raad dat er behoefte was aan een permanent stabiliteitsmechanisme om de taken van het Financieel Stabiliteitsmechanisme (EFSM) en de Europese Financiële Stabiliteits Faciliteit (EFSF) over te nemen. Dit zijn twee snel opgerichte organisaties, respectievelijk in mei en juni 2010, die leningen verstrekken aan landen met te veel schulden. Maar deze organisaties ontbreken echter een wettelijke basis. Laten we hier al opmerken dat deze organisaties expliciet zijn ontworpen voor financiële interventies, terwijl de wijziging in het verdrag dat de oprichting van het ESM mogelijk maakt, het ook toelaat om organisaties op te zetten voor heel andere actieterreinen. Dit amendement kwam op 25 maart 2011. Om te voorkomen dat er weer referenda in Europa moesten georganiseerd worden, maakten ze gebruik van artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie, dat de Europese Raad toelaat om veranderingen aan te brengen in de artikelen van het Verdrag, onder voorwaarde dat zij geen uitbreiding van de bevoegdheden van de EU zijn. (Deze besluiten moeten worden geratificeerd door de nationale parlementen, maar dat is meestal een formaliteit.) Het amendement bestond uit een onschuldig lijkende aanvulling op een paragraaf van artikel 136 (VWEU). Kortom, deze toevoeging bepaald dat "de landen die de Euro gebruiken een stabiliteitsmechanisme mochten oprichten om de stabiliteit van de Eurozone in zijn geheel veilig te stellen.” Op deze manier uitgedrukt handelt het niet alleen over financiële stabiliteit. Inspectie op waakzame burgers, onderdrukking van protesen of de strijd tegen elk ander destabiliserend element in de Eurozone, kan via dit amendement worden toegekend aan nieuwe organisaties onder EU-vlag. Met andere woorden dit amendement vormt zeker een uitbreiding van de bevoegdheden van de EU. En dus, is het in strijd met artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie. Niettegenstaande dat geen enkele minister en geen enkel nationaal Parlement hier een probleem mee had, en in Brussel gingen ze vrolijk en snel verder met het opstellen van het ESM verdrag.

Op 20 juni 2011 lieten de nationale parlementen toe dat de taken van het ESM-verdrag zouden uitgevoerd worden door de EU en de Europese Centrale Bank.

Op 11 juli 2011 werd het verdrag ondertekend. Hoewel de ondertekening later die dag openbaar werd gemaakt, direct bij de opening van een persconferentie met tientallen journalisten (foto boven), was er de volgende dag geen enkele vermelding in de kranten (niet nationaal, noch internationaal) over de ondertekening van dit nieuwe Europese Verdrag. Zou dit veroorzaakt kunnen zijn omdat Juncker het aankondigde in het Frans ... voordat de conferentie verderging in het Engels?

Op dit moment wacht het ESM-verdrag op ratificatie door de nationale Parlementen van de landen van de Eurozone. De ratificaties worden verwacht tussen nu en 31 december 2011.

Het verdrag is nog niet van kracht en toch spreken ze al over de noodzaak om het kapitaal van 700 miljard Euro (dat is 2100 Euro per burger in de Eurozone) te verhogen tot 1500 of 2000 miljard. Volgens de tekst treedt het verdrag in werking in juni 2013. Nu willen ze dat veranderen naar 2012. Logischerwijs zullen ze de nationale Parlementen vragen zich te haasten met de ratificatie. In Duitsland wordt het onderwerp al besproken. Blijkbaar moesten ze opschieten omdat meer en meer Duitsers wakker werden! Als we de laatste democratische strohalm willen gebruiken om deze dictatuur te voorkomen, moeten we dringend zoveel mogelijk burgers wakker maken en zoveel mogelijk emails en brieven sturen naar onze parlementsleden, politici en politieke partijen. Afwachten om te kijken of anderen slagen in hun opzet is katastrofaal. In de meeste Eurolanden is niets of bijna niets gekend over dit onderwerp. Zodra er een dictator op zijn troon zit, kun je hem gedurende 30 jaar niet afzetten! Willen we dat voor onze kinderen?

Foto's voor het nageslacht
Fotosessie van de personen aan wie op een dag gevraagd zal worden waarom ze een eind maakten aan de soevereine democratieën in Europa.

Link naar de 30 foto’s:

http://consilium.europa.eu/council/photographic-library.aspx?command=PIC&pic=1&bid=170&lang=en&rubrique=3736&dateEvent=11/07/2011&id=&picid={60bec2d5-00c7-43eb-8822-7970df493f13}

Bron: Global Research – Artikel Rudo de Ruijter & video Jozeph Muntenbergh – 5 november 2011 – VIDEO: Economic Dictatorship. The European Stability Mechanism (ESM) - http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27483