Natuurgeneeskunde en De regels van de EU


De Codex Alimentarius – ofwel het ‘voedingsstatuut’ – is in 1963 in het leven geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties, met als doel richtlijnen en standaarden op te stellen ter waarborging van een eerlijke handel en bescherming van de consument op de voedselmarkt wereldwijd.

Controversieel is dat de reikwijdte van de codex is uitgebreid met vitaminen- en mineralensupplementen. In 1996 deed een Duitse delegatie het voorstel dat kruiden, vitaminen en mineralen niet meer voor preventieve of therapeutische doeleinden mochten worden gebruikt en dat supplementen moesten worden geherdefinieerd als geneesmiddel. Die zet was door de farmaceutische industrie gesponsord. Hoewel het voorstel werd geaccepteerd, zorgden publieke protesten ervoor dat het nooit werd geïmplementeerd.

Op zijn laatst in 2013 zal het eigen raamwerk van de Codex Alimentarius voor de controle op na- tuurlijke gezondheidsproducten voltooid zijn. Niet verrassend is dat hierin de EU-regelgeving bijna letterlijk is overgenomen. Daardoor zal uiteindelijk de toegang ook afgesloten worden naar vrijere markten, bijvoorbeeld op internet, via welke een Europeaan nog wel aan zijn hooggedoseerde vitaminen had kunnen komen.

Vier richtlijnen en regels zijn bepalend voor de levensvatbaarheid van de natuurgeneeskunde in Nederland en de rest van Europa. Fundamenteel is dat vitaminen en mineralen van de categorie voedsel verhuizen naar de categorie geneesmiddelen zodra het om hogere doses gaat. Kruidenremedies die nieuw zijn of niet minimaal 15 jaar gebruikt zijn in Europa, zullen ook onder de geneesmiddelen vallen en daarmee onder de regelgeving voor geneesmiddelen.

Richtlijn voedingssupplementen (Directive 2002/46/EC).
In deze richtlijn is zowel de positieve lijst bepaald – de vitaminen en mineralen die in supplementen en voeding mogen worden gebruikt – als de maximaal toegestane hoeveelheid. Boven dat maximum zullen vitaminen en mineralen worden aangemerkt als geneesmiddel en niet meer als voedingsmiddel. Als geneesmiddel zullen ze onder strengere regels vallen en enkel nog op recept verkrijgbaar zijn. In werkelijkheid zullen die maxima het einde betekenen van de markt voor therapeutische vitaminen. Tevens vrezen critici van de EU dat de maximaal toegestane doses op een zeer laag niveau gesteld zullen worden, zoals nu in Duitsland en Frankrijk al het geval is. 

Regel Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (Regulation EC No. 1924/2006).
Deze regel zal een grote beperking betekenen van de gezondheidsclaims die over enig product mogen worden gedaan. Twee soorten claims zijn nog toegestaan: generieke – een algemene claim op basis van deugdelijke wetenschappelijke gegevens; en claims inzake risicobeperking. De European Food Safety Authority beoordeelt alle generieke claims en maakt een algemene positieve lijst van toege- stane claims, terwijl claims over risicobeper- king eerst door een zware – en dure – testfase moeten. Onderdeel daarvan moeten klinische onderzoeken met mensen zijn die ver buiten de mogelijkheden en het budget van de meeste fabrikanten liggen.

Richtlijn medicinale producten voor humaan gebruik (Directive 2001/83/EC en amende- ment Directive 2004/27/EC).
Deze richtlijn kan de meeste schade aanrichten aangezien hij momenteel zeer breed is opgesteld, aldus de juridisch vertegenwoordigers van de ANH. In deze richtlijn worden strenge eisen gesteld aan geneesmiddelen, maar met een definitie voor ‘geneesmiddel’ die dermate ruim is dat alles waar u zich beter van kunt gaan voelen eronder valt. Op termijn zouden er bijvoorbeeld zelfs normale voedingsmiddelen en dranken onder te scharen zijn, al vallen die momenteel buiten de wetgeving. 

Richtlijn traditionele kruidengeneesmidde- len (Directive 2004/24/EC, amendement op Directive 2001/83/EC).
Dit is een onderdeel van de bovenstaande richtlijn, die toestaat dat traditionele en kruidenremedies zonder extra regelgeving verkocht mogen blijven worden in de EU op voorwaarde dat ze reeds 30 jaar veilig gebruikt zijn, waarvan 15 jaar in de EU. Medische claims zijn enkel toegestaan als het om kleine kwalen gaat. Door deze richtlijn worden vooral veel kruidenpreparaten uit de Chinese en Ayurvedische traditie straks verboden, evenals nieuwere kruidenmiddelen die niet aan het 30-jaarscriterium kunnen voldoen.© Met dank aan Medisch Dossier voor het beschikbaar stellen van dit artikel.