CA dient bedrijfbelangen
"Richtlijnen voedingsnormen" bedreigen gezondheid


Op haar website zegt CA (Latijn voor voedingscode):

"De Codex Alimentarius Commissie werd opgericht in 1963 door de FAO (Voedsel-en Landbouworganisatie van de VN) en de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) om voedselnormen, -richtlijnen en verwante teksten te ontwikkelen, zoals gedragscodes onder het gezamenlijk FAO/WHO Voedingnormen programma. De belangrijkste doelstellingen van dit programma zijn de bescherming van de gezondheid van de consument en het waarborgen van eerlijke handelspraktijken in de levensmiddelenhandel en het bevorderen van de coördinatie van alle internationale gouvernementele en niet-gouvernementele werkzaamheden rond voedingsnormen. "

Wat ook het oprichtingsdoel was, de CA is vandaag helemaal anders omdat bedrijfsbelangen het beheersen - wereldwijde farmaceutische-, voedsel-, en bankreuzen verbonden met medeplichtige VN- en overheidsinstellingen om GGO’s (Genetisch Gemodificeerde Organismen) boven gezonde voeding en geneesmiddelen boven de natuurlijke remedies te bevorderen door een beperking of een verbod op vitaminen- en voedingssupplementen, met uitzondering van degene die zij controleren. Net als Biologisch voedsel door bestraling en verborgen synthetische additieven of ingrediënten.

Als de CA normen en richtlijnen worden goedgekeurd, zullen ze bindende mondiale regels vaststellen en doeltreffend soevereine nationale wetten vernietigen. GGO-voedsel en geneesmiddelen zullen vermenigvuldigen. Etikettering zal worden verboden. Voedsel- en Geneesmiddelenreuzen zullen beslissen wat wel en wat niet zal worden verkocht. Regeringen zullen worden verboden ze te herroepen. Ieders gezondheid en welzijn zal in gevaar komen.

Sinds zijn oprichting 2004, is de Natural Solutions Foundation betrokken geweest bij de "ontdekking, ontwikkeling, bewijzen en verspreiding van natuurlijke oplossingen van de problemen die ons te wachten staan en de bedreiging van onze gezondheid en vrijheid." Het doel is "om geavanceerde gezondheidszorg en gezondheidsvrijheid wereldwijd te ondersteunen", en geen systeem voor bevordering van bedrijfsbelangen ten koste van de gezondheid en het welzijn.

Zij verklaart dat de CA "absoluut niets te maken heeft met bescherming van de consument." Het is een corporate-wedloop "Handels Commissie" opgericht om zeggenschap te verkrijgen over "elk aspect van de manier waarop voedsel en voedingssupplementen geproduceerd en verkocht worden aan de consument." Het gaat over winst, niet over gezondheid. Het wil natuurlijke remedies verbieden en onveilige geneesmiddelen bevorderen. Het is onwetenschappelijk, omdat het voedingsstoffen als toxines klasseert en het maakt gebruik van 'Risico Beoordeling' om ultra lage zogenaamde 'veilige bovengrenzen’ voor hen in te stellen." Het wil alles wat niet expliciet door hen is toegestaan en wordt gecontroleerd verbieden.

Onder de 1986-1993 GATT Uruguay ronde, spraken de 110 lidstaten af om hun nationale wetten te harmoniseren om te voldoen aan internationale normen. In januari 1995 werd de GATT vervangen door de WTO, en vanaf juli 2008 waren er 153 landen lid.

Zijn Overeenkomst inzake Technische Handelsbelemmeringen werd opgericht "om ervoor te zorgen dat regel-, norm-, keur- en certificatie procedures geen onnodige obstakels veroorzaakten. Het verwijst specifiek naar:
• ...."De belangrijke bijdragen die internationale normen en conformiteit beoordelingssystemen kunnen maken .... door verbetering van de efficiëntie van de productie en het vergemakkelijken van het gedrag van de internationale handel…;” en
• Het belang van de "ontwikkel(ing) van dergelijke internationale normen en conformiteit beoordelingssystemen."

Zij stelt dat "Leden volledig verantwoordelijk zijn krachtens deze overeenkomst voor de naleving van alle bepalingen van artikel 2" - behorende tot de “voorbereiding, aannemen en toepassing van technische voorschriften door centrale overheidsorganen;" in het kader daarvan zullen de "leden positieve maatregelen en mechanismen formuleren en uitvoeren ter ondersteuning van de naleving van (artikel 2’s) bepalingen door andere dan de centrale overheid."

Dit betekent dat de WTO-leden wettelijk verplicht zijn door wereldwijde richtlijnen, met inbegrip van de CA normen indien deze worden goedgekeurd, de huidige nationale wetten overschrijven. Volgens de WTO-regels zullen overtredingen bestraft worden met boetes of verlammende handelssancties.

Tijdens zijn zitting van juli 2005, stelde het Codex Bestuur voor Voeding en dieetvoeding Gebruik (CCNFSDU) richtlijnen op die beperkende doseringsbovengrenzen vastleggen voor veel gebruikte vitaminen en mineralen en voedingsstoffen. Ze verbieden de verkoop van alle geneeskrachtige, preventieve en therapeutische supplementen zonder doktersvoorschrift, die nu meestal vrij verkrijgbaar zijn in natuurwinkels, andere winkels of per post order.

Zesentwintig andere commissies zijn belast met de vaststelling van mondiale normen voor de verschillende gebieden van de wereldwijde voedsel- en geneesmiddelenhandel, waaronder:
• Groenten en fruit;
• Vruchten- en groentesappen;
• Vetten en oliën;
• Vlees, gevogelte en vis;
• Granen, peulvruchten (gebruikt voor levensmiddelen en diervoeders) en leguminosen;
• Melk en zuivelproducten;
• Natuurlijk mineraalwater;
• Suikers;
• Cacaoproducten en chocolade;
• Voedselhygiëne
• Voedseletiketering (om geen GGO voedingsmiddelen en ingrediënten te vermelden)
• Residuen van bestrijdingsmiddelen;
• Residuen van diergeneesmiddelen in levensmiddelen;
• Levensmiddelenadditieven
• Regionale coördinatie, en meer.

Codex-normen zijn bindend voor alle WTO-leden onder de Overeenkomst inzake de Toepassing van Hygiënische en fytosanitaire Maatregelen en de Overeenkomst inzake Technische Handelsbelemmeringen. Beiden werden opgenomen onder de Multilaterale Overeenkomsten inzake de Handel in Goederen die deel uitmaakte van de 1994 Overeenkomst van Marrakesh die de WTO vaststelde.

Momenteel zegt deze dat "er voor de leden geen wettelijke verplichting is om de Codex-normen, richtlijnen en aanbevelingen toe te passen." In feite gebruikt de WTO ze voor het oplossen van internationale handelsgeschillen die juridisch bindend zijn voor alle leden.

Op 31 december 2009 zullen de Codex normen wereldwijd worden gemandateerd tenzij juridisch protest dit voorkomt. Door z’n afdwingbaarheid zullen ze alle levensmiddelen en medicinale wetten van alle lidstaten vernietigen, inclusief diegene die de consumenten beschermen en Amerika’s 1994 Dieetsupplementen Gezondheid en Educatie Wet (DSHEA). Het classificeert voedingsstoffen en kruiden als voedsel, bevat geen doseringsgrenzen, en laat de verkoop van alle voedingssupplementen toe tenzij deze uitdrukkelijk onveilig zijn gebleken. Codex regels herroepen de dingen door een verbod te leggen op alles wat niet veilig is bewezen, inclusief hoge potentie, therapeutisch effectieve voedingsstoffen en supplementen.

Alledaags voedsel, kruiden, voedingsstoffen, aminozuren, homeopathische en andere natuurlijke remedies zouden geneesmiddelen worden genoemd. Potenties zouden worden beperkt en er zouden voorschriften nodig zijn voor het gebruik ervan. Sommige zouden helemaal verboden worden.

Daarentegen zullen ongeveer 300 gevaarlijke additieven worden toegelaten, inclusief aspartaam, BHA, BHT, kaliumbromaat en tartrazine. Nieuwe richtlijnen zullen de wereldwijde verspreiding van niet-op-het-etiket-vermelde GGO- voedsel, - geneesmiddelen en – ingrediënten die schadelijk zijn gebleken voor de menselijke gezondheid, toelaten.

Bovendien:
• zullen gevaarlijk hoge potentie industriële chemicaliën, pesticiden en fungiciden worden toegelaten, degenen die nu bijna overal verboden zijn, met inbegrip van aldrin, hexachloorbenzeen en toxafeen;
• zullen groeihormonen voor koeien onder mandaat worden gesteld;
• ook antibiotica voor alle "voedselkuddes, vis en vee;"
• zal bestraling vereist zijn voor alle levensmiddelen die niet lokaal geteeld worden en rauw en onbewerkt verkocht worden, en
• nieuwe normen zullen gevaarlijk toxische concentraties van Aflatoxine (0,5 ppb) toelaten in melk geproduceerd in beschimmelde bewaarcondities van diervoeder; aflatoxine is een van de sterkste kankerverwekkende mengsels bekend.

Bovendien zal professioneel schriftelijk, -mondeling of ander voedingsadvies worden verboden, inclusief datgene over vitaminen, mineralen, voedingsstoffen en andere gezondheidsbevorderende stoffen. Voortaan zullen ze beschouwd worden als toxinen of giftige stoffen die verwijderd moeten worden uit voedsel, omdat de Codex het gebruik ervan zal verbieden om "een ziekte of aandoening te voorkomen, te behandelen of te genezen."

Voordat in 1996 in Amerika de Voedselkwaliteit en Beschermingswet werd aangenomen, verbood de 1958 Delaney Clausule het gebruik van gekende carcinogenen in verwerkte voedingsmiddelen. Het meldde specifiek: "de Minister van het Ministerie van Voedsel en Geneesmiddelen zal geen chemische additieven goedkeuren die gekend zijn kanker te verwekken bij mensen, of, na onderzoek gekend zijn kanker te verwekken bij dieren." De clausule beschermde tegen onveilige additieven voor levensmiddelen, vlees- en gevogelte geneesmiddelen, kleuradditieven en kankerverwekkende bestrijdingsmiddelen in verwerkt voedsel boven een bepaald niveau.

Obama’s handhavers
Op 23 juli benoemde Obama Monsanto’s vice-president en lobbyist Michael Taylor tot tzaar van de voedselveiligheid - de man die Jeffrey Smith, schrijver en toonaangevende GGO-voedsel criticus, "de persoon noemde die verantwoordelijk zou kunnen zijn voor meer voedsel-gerelateerde ziekten en overlijdens dan wie dan ook in de geschiedenis .... Dit is geen grap .... Wat hebben we gedaan?"

In de vroege jaren 1990 stuurde Taylor bij de FDA aan tot een beleid om Monsanto’s GM rundgroeihormoon (rBGH) te injecteren bij koeien om de melkproductie te verhogen, ondanks de gekende gezondheidsrisico’s. Hij hield ook de etikettering van verpakkingen tegen om consumenten te waarschuwen. Europa, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland verboden het geneesmiddel vanwege het aanzienlijke kanker- en andere risico's.
Taylor kreeg de FDA ook zover om genetisch gemodificeerde levensmiddelen en ingrediënten te behandelen als "wezenlijk gelijkwaardig" aan natuurlijke, en dus geen keuring nodig was voor de veiligheid. Sindsdien zijn in Amerika en vele andere landen de genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen snel in aantal toegenomen, ondanks betrouwbaar bewijs van hun schade aan de volksgezondheid.

Er wordt gezegd dat Dennis Wolff – een rBGH-melkveehouder en Minister van Landbouw in Pensylvania - bestuurder van de USDA’s Voedselveiligheid wordt. Wolff spieste de wetgeving voor rNGH-vrij etiket om consumenten te laten kiezen voor veilige melk boven verontreinigde merken neer. Hij slaagde gedeeltelijk in zijn opzet toen gouverneur Ed Rendell een FDA vermelding op verpakkingen betreffende de veiligheid van het rundgroeihormoon verijdelen maar toestond.

Operatie Genees Iedereen
Een 14 juni 2001 FTC persbericht titelde "Operatie Genees Iedereen voert Nieuwe Oorlog in the Lopende Oorlog tegen Gezondheidsfraude op het Internet” ("Operation Cure All Wages New Battle in Ongoing War Against Internet Health Fraud"). Zij citeerden een in 1997 opgestarte rechtshandhaving en consumenteneducatie campagne om nieuwe acties tegen "de frauduleuze verkoop van voedingssupplementen en andere gezondheidsproducten op het Internet" aan te kondigen, gericht op voedingssupplementen, kruidenproducten, en diverse andere "twijfelachtige" stoffen. De FDA beweerde (zonder bewijs) dat "gewetenloze marketeers (verkochten aan) de ziekste en meest kwetsbare consumenten". Ook aan het grote publiek, die erop vertrouwt voor essentiële voedingsstoffen en natuurlijke remedies die veel efficiënter, veiliger en veel goedkoper zijn dan dure gevaarlijke geneesmiddelen.

De veiligheid van de consument staat niet op het spel, maar wel de bescherming van de farmaceutische bedrijfswinst door concurrentie uit te schakelen. Het gaat over het verwijderen van veilige alternatieven, natuurlijke therapieën, en informatie daaromtrent. Het gaat over het machtigen van geneesmiddelreuzen en het goedkeuren van alleen hun verkochte producten. Het is om normen vast te stellen die alleen zij schrijven; om de weg te effenen voor de massaverkoop van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en geneesmiddelen. Het is een opstap naar gemandateerde mondiale schadelijke Codex-regels.

Codex Alimentarius - Een sinistere intrige voor winst ten koste van de volksgezondheid
Het machtigen van Ag en geneesmiddelreuzen door de CA vormt een onaanvaardbaar gevaar voor de mensheid, zoals Dr. Rima Laibow, Medisch directeur van de Natural Solutions Foundation, uitlegt:
• het zal "veilig bovengrenzen (van voedingsstoffen) vervangen door rommel wetenschap";
• hen herleiden tot nutteloos niveaus, en
• essentiële levens- en welzijn voedingsstoffenniveaus giftig noemen.

Adequate niveaus van voedingsstoffen zijn van levensbelang voor “de gezondheid en levensduur. Voedingsstoffen zijn essentiële onderdelen van de enzymfunctie in het menselijk lichaam en enzymen zijn juist de onderdelen van het leven omdat ze elk biologisch proces in uw lichaam uitvoeren. Zonder enzymen zou er letterlijk niets gebeuren".

"Er zou geen spijsvertering, geen groei, geen ontgifting .... geen leven zijn. Op elk moment gebeuren er ongeveer 35.000 enzymatische processen in elke cel van je lichaam. Voedingsstoffen voeden en ondersteunen enzymatische processen en daarom zijn ze van cruciaal belang voor de gezondheid".

Bij optimale niveaus produceren ze een optimale gezondheid, bij verminderde niveaus symptomen, bij ongezonde niveaus ziekte, en "geen enzymatische processen = overlijden". Variërende menselijke voedingsstoffen moeten afhangen van "genetische diversiteit en de noodzaak, voeding, klimaat en energieproductie, toxische lading (van voedsel, water, lucht en huidabsorptie), onderliggende voedingstoftekorten, (en alle types van) ziekten en stress". Het heet kortom "Biologische Individualiteit” - een concept dat totaal afwezig is in de filosofie van de Codex Alimentarius".

Volgens Laibow, er is geen "wetenschappelijk meetbare 'bovengrens' voor voedingsstoffen" omdat hun potentiële giftigheid 'verbazingwekkend laag" is, zelfs wanneer "meer soms niet altijd beter is". De DSHEA verbiedt bovengrenzen in voedingsstoffen omdat het voedsel is en geen geneesmiddelen. "Wetenschappelijk gezien slaagt de DSHEA de nagel op de kop". De CA is pseudo-wetenschap voor winst ten koste van de volksgezondheid. Juridische protesten hebben vijf maanden te gaan om ze te stoppen.


 

© Stephen Lendman, 24 augustus 2009
Met dank aan Global Research