Licht, breng licht in de wereld!

 

Enige tijd geleden kocht ik een boekje met teksten van Peter Deunov (1864-1944)1.

Ik kende zijn naam omdat hij de leraar was van Mikhaël Aïvanhov en omdat er op deze site een stukje is verschenen met Deunov’s profetie voor deze eindtijd.

 

Het boekje is zo’n bundeltje dat je naast je bed legt om er een mooie tekst uit te lezen voor het slapen gaan. Dat heb ik in mijn leven nu wel nodig omdat ik me veel bezig houdt met de maatschappelijke gebeurtenissen van deze tijd en daar wordt je niet echt vrolijk van.

Toch doe ik het werk met overgave omdat het de tijd van wakker worden is en dat is onmogelijk zonder informatie naar buiten te brengen. Van Peter Deunov kan ik nog iedere dag veel leren over hoe in de wereld te staan. Een van zijn uitspraken:

‘De weg van de leerling is de weg van de Zonsopgang.
Dat is de weg van het eeuwige Licht - dat in zichzelf de Liefde draagt.’

 

De vlam ontmoet de aarden lamp in mij,

welk een wonder van licht.

 

Tagore

 
                                                                                                                                   Peter Deunov werd geboren in Bulgarije en gaf aanvankelijk les aan een
 klein dorpsschooltje.

 Op vierentwintigjarige leeftijd kreeg hij een beurs en ging naar de VS     
 om in zeven jaar theologie en geneeskunde te studeren in Boston en 
 New York. Zijn doctoraalscriptie kreeg als titel: ‘Wetenschap en
 opvoeding’. Als invaller in het onderwijs trok hij rond in zijn
 geboorteland, zich lange perioden van afzondering gunnend in de bergen.

 

 Rondtrekkend begon hij voordrachten te geven en mensen te genezen. 
 Dat was de kerk een doorn in het oog en ze excommuniceerden hem. In 
 1914 kreeg hij huisarrest en die periode bracht hem een visioen van Christus en hij wijdde zijn verdere leven aan de leringen uit die bron. Deunov sprak in 1914 al over het Waterman tijdperk, het tijdperk van de Waterdrager, de tijd waarin het "Derde Testament" aan de mensheid geopenbaard zou worden. Deunov zag het als zijn opdracht om te helpen bij de geboorte van deze nieuwe spirituele cyclus. Hij gaf ruim 7000 voordrachten en van meer dan 4000 daarvan bestaat een verslag.

Zijn boekje bevat een aantal van zijn uiteenzettingen en verlicht mijn avonden.

Hieronder volgen citaten van Peter over het licht aangevuld met eigen gedachten en inzichten.

 

‘Als je hedendaagse fysici vragen stelt over het licht, zullen ze het definiëren als een opeenvolging van trillingen waarin zeven kleuren, van rood tot violet, bestaan. Dit zijn de hoogste en laagste grenzen waartussen het licht zich in de fysieke wereld manifesteert. Preciezer gezegd: dit zijn de grenzen waarbinnen de mens het licht waarneemt.

Maar bestaat licht uit trillingen? In werkelijkheid zijn trillingen een deel van het licht, maar het licht zelf betstaat niet uit trillingen’, zegt Peter Deunov.

 

 

Natuurkundig leren we op school over licht het volgende:

In de 17e eeuw was het Christiaan Huygens die als eerste beweerde dat het licht een golfverschijnsel is. Hiervoor pleitten de bij licht waargenomen verschijnselen als interferentie en buiging. Het werd tegengesproken door Isaac Newton , die stelde dat het licht uit een snelle stroom deeltjes bestaat. Dit leidde in die tijd tot een felle discussie, die aanvankelijk werd beslecht in het voordeel van de golftheorie. In de tweede helft van de 19e eeuw werd duidelijk dat licht een elektromagnetische golfverschijnsel is binnen een specifiek golflengtegebied, dankzij het experimentele werk van Hertz (frequentie, hoeveelheid golven per seconde) en het theoretische werk van Lorentz die aannam dat de lichtsnelheid de hoogst mogelijke snelheid is. Daarmee legde hij de basis voor de speciale relativiteitstheorie van Albert Einstein.  

 

Een mooie verhandeling maar vertelt dit ons iets over wat wij ervaren als de weldaad en ware aard van licht?

Deunov zegt: ‘Achter het gewone licht dat slechts een weerspiegeling is, bestaan andere soorten energieën en daarachter bevindt zich een oneindige intelligentie. Voor degenen die in staat zijn het te zien bestaat alles in de levende natuur uit licht. Alles op aarde, mineralen, planten, dieren en de lichamen van mensen, zijn niets anders dan licht dat getransformeerd is en zich in geheel verschillende gradaties manifesteert.’

 

Het licht waarin we deze wereld zien

komt vanuit de ziel van de waarnemer.

 

Ralph waldo Emerson

 

Deeltjes licht noemen we fotonen. In de jaren twintig wees de Russische bioloog en onderzoeker Gurwitsch er voor het eerst op dat ook cellen licht uitzenden. Licht dat niet met het blote oog kan worden waargenomen en dat alles te maken zou hebben met fysiologische en biologische processen zoals de instandhouding en deling van cellen. Gurwitsch, stelde vast dat er een ‘draadloze communicatie’ moest bestaan tussen planten. In de jaren zeventig heeft de Duitse professor Fritz-Albert Popp kunnen aantonen dat er inderdaad een dergelijk systeem bestaat, niet alleen bij planten maar ook bij dieren en mensen. Hij heeft hiervoor een fotonenversterker laten ontwikkelen waarmee gemeten kan worden hoeveel lichtfotonen uitgezonden worden door cellen. Deze fotonen die uit levende organismen komen noemde Popp ‘biofotonen’. Hiermee werd aangetoond dat mensen ‘licht geven’.

 

 Popp en andere wetenschappers gaan ervan uit, dat  biofotonen
 mogelijk de sleutel vormen tot het begrijpen van de enorme snelheid 
 waarmee de informatieoverdracht in de cellen zelf en tussen cellen 
 plaatsvindt. Een informatieoverdracht die nodig is voor onder meer de  
 stofwisseling, het ontstaan, de differentiatie, groei, afbraak en herstel 
 van cellen. 
De kennis over de elektromagnetische velden en biofotonen 
 doet de vraag herleven of en in hoeverre deze ook te maken hebben met 
 de communicatie tussen de verschillende levende wezens en in hoeverre 
 onzichtbare energievelden (bio-elektrische velden) hen met elkaar 
 verbinden.

 Lichtuitstraling van een appel (kirlianfoto)

 

Een universele ziel doordringt alles,

zij is in wezen gelijk het licht.

 

Pythagoras

 

Aangenomen wordt, dat biofotonen via ons elektromagnetisch veld mogelijk toegang geven tot andere dimensies. De deeltjes zijn niet plaats- en tijdgebonden en in staat om in verschillende dimensies en met deeltjes uit het verleden en de toekomst te reageren. Zo deed Amit Goswami een proef met twee personen die enige tijd met elkaar in contact werden gebracht tot ze voelden dat ze een zekere band hadden opgebouwd. Vervolgens werden ze van elkaar geïsoleerd en afgeschermd voor alle conventionele elektromagnetische signalen. Een van hen werd blootgesteld aan een sterke lichtflits die een duidelijk meetbare potentiaal op het EEG veroorzaakte. Een vergelijkbaar signaal werd waargenomen in de hersenactiviteit van de andere proefpersoon. Dit experiment leert ons dat een daadwerkelijke interactie tussen mensen niet gebonden is aan waar en op welke afstand van elkaar zij zich bevinden.

 

Er valt op dit gebied nog veel te onderzoeken en te ontdekken. Johan Boswinkel werkt aan mogelijkheden om de afgifte van licht door menselijke cellen te meten, te analyseren en te gebruiken voor behandeling. Deze in Zwitserland wonende Nederlandse fysicus, accupunturist en homeopaath, houdt zich al bijna 20 jaar bezig met de genezende effecten van biofotonen. Volgens de theorie van Boswinkel zenden de cellen van het menselijk lichaam ongeveer 100.000 lichtimpulsen per seconde uit. Cellen die gezond zijn stralen een coherent, in de betekenis van harmonisch samengesteld, oftewel in-orde zijnd, gelijkgericht licht uit, vergelijkbaar met een laserstraal. Verstoringen hebben de vorm van chaotisch licht. Harmonisch licht zou het lichaam weerbaar maken tegen alle mogelijke aandoeningen, ook tegen micro-organismen, zoals bacteriën en virussen.

Inmiddels blijkt dat alle biochemische processen door deze lichtimpulsen aangestuurd worden!

 

Peter Deunov zou vast van deze uiteenzetting genoten hebben.

Hij verbindt het licht met de liefde en zegt:

‘Wanneer de Liefde zich manifesteert, wordt het leven geboren. En wanneer het leven zich manifesteert, verschijnt het licht.

Daarom is het belangrijkste levensprincipe het creëren van LICHT!

Het licht zelf brengt alle levende vormen in de natuur voort, het is de krachtigste schepper in het creatieve werk van de natuur.’

 

Dat versterkt het gevoel wat altijd al met mijn innerlijk resoneerde. Het Ene is licht en liefde en wij verblijven in de schepping van het Ene.

“Het licht openbaart zich in verschillende gradaties’, zegt Deunov, ‘Het licht dat wij in de fysieke wereld waarnemen verschilt van het licht dat in de spirituele wereld schijnt, net zoals dat verschilt van het licht dat de Goddelijke wereld verlicht.’

 

‘De hoogste vorm van licht is levend en reëel en alle grote mystici die dit hoogste licht innerlijk ervaren, kunnen een grenzeloze wereld zien, stralend met de zachtste, meest verfijnde en prachtigste kleuren, die hun zielen vervult met stromend leven. Voor hen is dit hoogste licht duizend maal reëler dan deze wereld want het licht dat we in de fysieke wereld waarnemen is slechts een weerschijn van dit hoogste licht.’

 

   

 

De zon is slechts een scherf

en alle licht maar schijn,

welk een stralend licht

moet de bron daarvan niet zijn.

 

Angelus Silesius

 

‘De ene mens verschilt van de andere afhankelijk van de gradatie van zijn licht’, zegt Deunov. ‘Een mens wordt daarom gekend door het licht van zijn leven. Wanneer de mens de wereld van de rede binnengaat, kan men aan zijn lichtuitstraling aflezen waar hij vandaan komt en welk soort leven hij leidt.’ En: ‘ Ieder mens is in essentie licht. Alle goede mensen stralen en alle slechte mensen, die de betekenis van het leven verloren hebben, zijn donker. Van hen uit straalt een dof flikkerend licht.’

 

Natuurlijk zijn wij mensen allen gelijkwaardig, niemand is als levend wezen meer of minder waard dan de ander maar we zijn niet gelijk. We stralen allemaal ons eigen licht uit vanuit ons eigen zijn. Ieder gevoel, iedere gedachte manifesteert zich in de vorm van kleur en licht om ons heen. Dat is het ware lichaam dat laat zien wie en wat we zijn.

De stappen op het pad die ons kunnen leiden naar meer licht worden hierin duidelijk geschetst. Iedere dag kunnen wij ons oefenen in zuiverheid in denken, spreken en handelen.

 

 

 

 

De mens is een zon en een maan

en een hemel vol sterren.

Paracelsus

 

Deunov werkt dit gegeven verder uit:

‘Hoe stralender, intenser, zachter en verfijnder het licht is dat van een intelligent wezen uitstraalt, hoe sterker het het leven verlicht en er betekenis aan geeft en hoe groter de intelligentie is die het brengt.’

 

‘Alle sterren en planeten die we in de ruimte zien schijnen zijn ook levende entiteiten die  licht uitzenden. Ook het licht van de zon wordt voortgebracht door vele rationele entiteiten die hun intelligentie uitzenden in de vorm van licht.’

 

De zon, dat prachtige wezen, het is haar licht waarin wij ons mogen koesteren. Zij geeft en geeft. Wij danken aan haar het leven. Zij beheerst de orde waarin mensen, dieren en planten hun bestaan vinden. Zij stopt niet met stralen, als er wolken zijn en regen staat de zon daarboven met haar stralende licht, we zien het alleen even niet.

Sterren zijn zonnen die verder weg staan en op een heldere nacht zien wij hen in grote getale aan de hemel staan. Dat blijft een prachtig schouwspel.

Sterren hebben ons veel te vertellen. Wij maken een reis door het heelal met hen als wegwijzer. Ze leren ons over de tijdperken die komen en gaan en waar wij ons op deze aarde, in dit zonnestelsel, doorheen bewegen in de tijd. Sterren hebben ons veel te vertellen. De kennis hierover is in de meesten van ons diep weggezakt of verdwenen.

  

 

 

Het is de liefde, die zorgt dat de zon en andere sterren bewegen.

 

Dante Alghieri

 

 

 ‘Toen Christus op aarde kwam, werd Hij vergezeld door Zijn ster. Maar zij werd slechts gezien door de wijze mannen uit het oosten.’ zegt Peter Deunov en: ‘Alle goede mensen hebben hun “sterren”. Dit is niet alleen een manier van spreken maar een realiteit. Het hele huidige leven van de mens en al zijn toekomstige levens zijn afhankelijk van het licht van zijn “ster”. Deze ster is de schat van zijn leven.’

 

‘Stralende sterren als die van de Christus maken verbindingen tussen alle zichtbare en onzichtbare werelden.’ 

 

 

  

 

Drie wijzen, een ster, een kind van licht,

niet daar ver weg… maar hier, in uw hart.

 

Marianne

 

Peter Deunov spoort ons aan:

‘Als je het licht wilt vinden, ga dan naar waar het licht is.’

‘Licht dringt overal in door, het komt in schone en niet schone ruimten binnen, schijnt tot in de meest verborgen plaatsen om ze te verlichten en tot leven te brengen. Het licht komt overal maar blijft niet waar het is binnengekomen, het licht omcirkelt de aarde voortdurend.

Dit is een blijk van pure nederigheid. De mens kan nederigheid leren van het licht.’

 

 

Breng veel licht in de wereld.

Licht, breng licht!

 

Vivekenanda

 

 

‘Wees de vriend van de stralen van licht, de wijsheid! Zij zal je kennis geven en die kennis zal je omkleden met de mooiste gewaden geweven uit licht, want licht is het kleed van de kennis.

Volg jouw pad van licht. Het pad van licht is geen stoffelijk pad. En vergeet niet: als op jouw pad van licht je ‘ster’ rijst ben je op het goede pad.

Licht is vrij, als jij vrij wilt blijven, verbind je met het licht. Wees het licht!’

 

 

 

Er is licht in een mens van licht

en hij verlicht de hele wereld.

 

Thomas evangelie

(Log. 24)

 

 

 

 

Auteur: © Marianne

 

1 Alle citaten zijn afkomstig uit: De meester spreekt, Peter Deunov (Beinsa Deuno)

Uitgeverij SIO, Hummelo, 2008

ISBN:  90-76045-07-8

 

Bewegende beelden van de lichtuitstraling van planten. (2 minuten)