Nederlanders bij de Bilderberg, chemtrails en blokkeren van websites,
WOB verzoeken moeten klaarheid brengenWOB (Wet Openbaarheid bestuur) wil van regeringsleiders antwoordt over aanwezigheid Nederlanders op Bilderberg bijeenkomsten, het besproeid worden door Chemtrails en wetsvoorstel websites te kunnen blokkeren.

Met veel respect volgen wij van Wijwordenwakker.org de acties die ondernomen worden door SAN en gepubliceerd in De Hoogste Tijd om diverse zaken aan de orde te stellen en geen genoegen te nemen met een kluitje in het riet.

WOB verzoeken door SAN (Stralingsarm Nederland)

1 Bilderberg
David Rockefeller , 31 mei 1954 (slotwoorden 1e Bilderbergconferentie, Oosterbeek):
"Wij hebben een genootschap opgericht dat wij hebben genoemd naar het hotel waar wij ons convenant opstelden. Dit genootschap zal regelmatig bij elkaar komen en de bedoeling achter elke Bilderbergconferentie is de schepping van een doelgerichte aristocratie van Amerikanen en Europeanen en het bereiken van overeenstemming over politieke, economische en strategische kwesties bij hun gezamenlijke heerschappij over de wereld. Wij zullen ons ontwikkelen tot een mondiale schaduwregering. Laat niemand een poging wagen zich tegen onze club te verzetten en aangezien meer dan 80% van al het geld van de wereld in het bezit van onze leden is, behoeft geen mens ook maar enige twijfel te hebben over de onbegrensde wereldmacht van de Bilderbergers".
Bilderberguitspraken 2009 (Bron:DVD Frank Ouweneel)

Verzoek via de Wet Openbaarheid Bestuur aan minister Hirsch Ballin (Justitie) om een kopie van alle documenten, die betrekking hebben op zijn aanwezigheid bij de Bilderbergconferentie 2009 in Griekenland.

We hebben op 15-8 bezwaar aangetekend tegen het negatieve besluit van de minister, die daarmee a.h.w. suggereert dat alle contacten met de Bilderbergorganisatie per telefoon verlopen zouden zijn. Uiterlijk 26 september moet de minister een nieuwe beslissing nemen. Een regel uit die toelichting wil ik U niet onthouden. Die zin is natuurlijk aanleiding voor een nieuw WOB verzoek om openbaar te krijgen welke kabinetsleden vanaf de eerste conferentie in 1954 een uitnodiging ontvangen hebben. Dit WOB-verzoek is op 24-7 aan Minister President Balkenende van het Ministerie van Algemene Zaken verzonden.

Verzoek via de Wet Openbaarheid Bestuur aan minister-president Balkenende (Algemene Zaken) om een kopie van alle documenten, die betrekking hebben op aanwezigheid van een der kabinetsleden sinds 1954 bij een Bilderbergconferentie.

N.a.v. de regel: “Het is gebruik dat voor deze jaarlijkse bijeenkomsten een lid van het kabinet een uitnodiging voor deelname ontvangt.” uit het antwoord van minister Hirsch Ballin op het hierboven genoemde WOB verzoek, is op 24-7 het WOB verzoek ingediend bij minister-president Balkenende. Deze had tot 22 augustus om hierop een beslissing te nemen. 

Omdat de minister-president dit heeft nagelaten, is hij op 23-8 schriftelijk In Gebreke Gesteld op grond van de wet Dwangsom bij Niet Tijdig Beslissen. Als de minister-president nu niet uiterlijk 7 september beslist heeft, wordt zijn Ministerie dwangsomplichtig à € 20,- per dag.

2 Chemtrails

Verzoek via de Wet Openbaarheid Bestuur aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat om een kopie van alle documenten, die betrekking hebben op de (e-mail)correspondentie tussen de Inspectie en het Ministerie van VROM en Defensie over de rol van de Inspectie bij onderzoek, planning en evt. uitvoering van vliegtuigvluchten, waarbij de bevolking besproeid wordt/werd met chemtrails.

Op de dag dat de Inspectie dwangsomplichtig zou zijn geworden, kwam een kort flutbriefje binnen met de mededeling dat nergens documenten van waren. Omdat uit hoofden van de wet WOB zij verplicht is het verzoek door te sturen naar een orgaan, waarvan wel verwacht kan worden dat die de gevraagde documenten heeft, tekenen we in week 34 bezwaar aan tegen de genomen beslissing. Daarin zullen we ook onze verwondering uitspreken dat de Inspectie geen enkel document heeft over geo-engineering (waaronder chemtrails vallen).

Aanklacht over chemtrails bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Europees Parlement, Europol en het Internationaal Strafhof.

Er is nog niets ontvangen, m.u.v. de reeds eerder vermeldde ontvangstbevestiging van het Internationaal Gerechtshof. Ofschoon we rekenen op een procedure die zich over een of twee jaar uitstrekt, zullen we komende maand per telefoon en met extra brieven zeker de druk op de ketel proberen te houden.

3 Risico’s olieramp Mexicaanse golf

Verzoek via de Wet Openbaarheid Bestuur aan minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) om een kopie van alle documenten, die betrekking hebben op het aanbieden van Nederlandse hulp aan de Amerikaanse regering inzake de olieramp in de Mexicaanse Golf èn de correspondentie tussen zijn ministerie en andere ministeries omtrent de inschatting van de risico’s voor bijv. de Noordzee als er olievlekken de Atlantische Oceaan oversteken.

De minister heeft tot 24 september de tijd om hierover een beslissing te nemen.

4 Wetsvoorstel blokkeren websites

Bezwaarschrift tegen het wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin om de Officier van Justitie de bevoegdheid te geven om, zonder tussenkomst of raadplegen van de rechter, websites te blokkeren of uit de lucht te halen, die aanzetten tot strafbare feiten of anderszins de nationale veiligheid in gevaar brengen.

Van dit bezwaarschrift wat op 27-8 ingediend is, komt op een aantal websites een exemplaar ter download te staan. Dit moet zoveel mogelijk burgers de gelegenheid bieden om ook bezwaar te maken tegen dit wetsvoorstel.

Ons bezwaar is tweeledig: 1) in ons rechtsstelsel bestaat er een strikte scheiding tussen uitvoerende (politie/ justitie) en wetsprekende macht (de rechtbanken). Het voorstel van de minister is hiermee in strijd. 2) de minister zet de deur wagenwijd open voor een heksenjacht op iedere website (zoals die van Wijwordenwakker.org , De Hoogste Tijd enz.), die naar zijn normen de nationale veiligheid in gevaar (kan) brengen. Hiermee wordt iedere Klokkenluider per definitie vogelvrij verklaard.


Verlag door Luuk van Dinter
Lees meer over deze zaken op SAN stichting stralingsarm-nederland.org of schrijf u in voor de nieuwsbrief van De Hoogste tijd