Nieuws: Hoe een overheid een persoon kapot wil maken..!

Het proces rond Peter Vereecke15 januari 2014 Door GuidoJ.

Het is overheden er heel veel aan gelegen hun agenda’s uit te rollen. En in veel gevallen zijn dat ook ‘geheime agenda’s'… Vooral als het aankomt op onderwerpen die publiekelijk niet zo eenvoudig door de beugel kunnen.. Of zoals dat in de politiek heet, een ‘moeilijk dossier’ zijn.. De geheime agenda dient dan zoveel mogelijk, buiten mede-weten van het grote publiek, te worden uitgevoerd.

We zagen dat bij JP Balkenende met zijn Irak-beleid, en we zien dat in Nederland ook bij een onderwerp als ‘schaliegas’, waarbij de Nederlandse overheid het tóch van plan lijkt, via minister Kamp van Economische Zaken, en ondanks álle goede adviezen en voorbeelden om schaliegas links te laten liggen, schaliegaswinning in te gaan inzetten op Nederlandse bodem.

En als er bij een ‘geheim agendapunt’ sprake is van het onderschoffelen van het belang van de burgers van een land, dan komt direct de vraag naar boven, wie of wat er dan wél belang heeft bij het ten uitvoer brengen van deze geheime agendapunten..

In België speelt op dit moment de rechtszaak die een ambtenaar van de Vlaamse overheid heeft aangespannen tegen Peter Vereecke. We gaan hieronder uitgebreid in op deze zaak, maar wat ons vooral duidelijk is geworden in de rechtszaal van Gent, is dat overheden en overheids’dienaren’ in staat zijn, tienduizenden Euro’s gemeenschapsgeld te kunnen besteden aan het trachten kapot maken van burgers die naar hun oordeel niet ‘in het gareel lopen’.. En dat, volgens normen van personen die zo hun eigen ‘geheime agenda’ hebben.. Hopelijk zal de rechtbank -die naar onze mening een erudiete positie innam- in staat zijn, bóven de directe eis te gaan staan en als een ware Salomon een oordeel te vellen..!

Hoe een ‘overheid’ een persoon kapot wil maken..!

2014 © WantToKnow.nl/.be

Peter Vereecke, de voormalige burgemeester van het Evergem, zou een celstraf van drie maanden voorwaardelijk dienen krijgen voor belaging van vaccinatiebeleids-manager Geert Top van het Vlaams agentschap ‘Zorg en Gezondheid’ én voor misbruik van elektronische communicatiemiddelen. Dat was zonder blikken noch blozen, de vordering die het openbaar ministerie in België op Peter Vereecke uitbracht en die woensdag 15 01 voor de Gentse correctionele rechtbank werd toegelicht. Wellicht onnodig te zeggen, dat Peter Vereecke daar vroeg om ‘niet-ontvankelijk verklaring/vrijspraak, vanuit het principiële recht op vrije meningsuiting.

De meesten van ons kennen Peter Vereecke; hij was van 1995 tot 2005 burgemeester van het Belgische plaatsje Evergem. Maar Peter is sinds een paar jaren vooral actief op het gebied van mensen bewust te maken van de vele zaken die wij hier op WantToKnow ook onder de aandacht brengen. Peter Vereecke is de laatste jaren met name gefocust op chemtrails en vaccinaties en hij stuurde in dit verband, vanuit de door hem opgerichte ‘Belfort-Group’, vele e-mails naar sympathisanten en overheidsverantwoordelijken. Deze mails bereikten in Vlaanderen o.a. ook de heer Geert Top, vaccinatie-beleidsmanager van het Vlaams agentschap ‘Zorg en Gezondheid’; maar deze was daar niet van gediend, maar diende wel een klacht in..

De Vlaamse Roel Coutinho, of volgens zijn werkelijke naam: Geert Top, zoals hij door het leven gaat.

Hij bleek in staat EN het daarboven kennelijk ethisch verantwoord te vinden, een psychiater op Peter Vereecke af te sturen..! De vraag is voor ons dan gerechtvaardigd onszelf af te vragen of deze Geert Top dan ze zélf wel alle 5 op een rijtje heeft..

Psychiater/psycholoog..

Vervolgens slaagde deze heer Top erin, om het Openbaar Ministerie in Vlaanderen zo gek te krijgen, dat ze een bizar onderzoek naar Peter Vereecke (PV) gingen instellen, met een karakter, zoals je dat alleen in het boek van Franz Kafka, ‘Het Proces’ tegenkomt.. Want wat gebeurde er op een ochtend? Peter Vereecke kreeg volkomen out-of-the-blue een telefoontje van een psychiater voor het maken van een afspraak..

Toen vervolgens van PV de vraag kwam, waartoe deze afspraak zou dienen, kwam de aap uit de mouw.. Vereecke zou door het Openbaar Ministerie in een soort ‘staat van beschuldiging’ zijn gesteld -hijzelf wist toen nog van niets-, op grond waarvan bepaalde ‘krachten’ binnen de overheid, in staat bleken een psychiatrisch onderzoek naar de mentale gezondheid van Peter Vereecke in te stellen..! Uiteindelijk heeft Peter Vereecke dit verhaal afgewimpeld, maar zo’n telefoontje gaat een mens natuurlijk niet in de koude kleren zitten..

Peter Vereecke is zoals gezegd de oprichter van ‘De Belfort-Groep’ en volgens de advocaat van dhr. Geert Top zou uit de mails van PV blijken dat er sprake zou zijn van een ware ‘belaging’ van mails van deze groep..
Tevens zou PV zijn doorgegaan – zo beweerde dezelfde advocaat- met het ‘bestoken’ van Geert Top, ondanks het verzoek aan PV met deze mails te stoppen. En ook tijdens het vooronderzoek, zo meldde deze advocaat, die ook meende 9/11 en chemtrails in het ‘conspiracydebat’ te moeten betrekken, ging PV gewoon dóór met het sturen van mails.

Volgens de officier van Justitie van het OM (openbaar ministerie) zou er van laster en ‘eerroof’ geen sprake zijn, maar maakte Vereecke zich volgens deze aanklager wel schuldig aan ‘belaging’. In dat kader werd hij ook beschuldigd van‘misbruik van elektronische communicatiemiddelen’, vooral om Top en de Vlaamse overheid ‘overlast te berokkenen.’ ‘

Of zoals deze officier het samenvatte: “De vraag is hoe ver de burger kan gaan in het aanspreken van de overheid”, om vervolgens doodleuk drie maanden voorwaardelijk en een geldboete van € 600 te vordenen.. Volgens de officier van justitie zou PV veel te ver gegaan zijn in zijn ‘belaging’ van Geert Top. “Hij is als burger té ver gegaan in zijn houding. PV is geen wetenschapper en is niet in staat de inhoud van de door hem gestuurde berichten zélf te toetsen. Het OM laat ook de weigering van het psychiatrisch onderzoek ter beoordeling van de rechter.”
Er ontstond consternatie in de rechtszaal, (waar overigens maar liefst zo’n 200 geestesverwanten van Peter Vereecke als supporters aanwezig waren!) toen de officier van Justitie met droge ogen beweerde, dat PV met zijn mailshet ‘functioneren van overheidsdienaren had belemmerd’..!


Het verweer van Peter Vereecke

Door Peter’s advocaat, dhr. Mr. Van Engeland, werd een uiterst solide verweer gevoerd. Hij haalde natuurlijk de vrijheid van meningsuiting aan en het recht van elke burger op ‘inspraak-op-overheidsbeleid’. Vanuit enerzijds het feit dat PV zéér ernstig bezorgd is over de dwalingen die in zijn ogen plaatsvinden op het gebied van vaccinaties van de bevolking, en anderzijds dat dhr Geert Top op geen enkele wijze reageerde op de oproep tot een gesprek met PV, trachtte deze laatste op indringende wijze tóch in contact te komen met deze Vlaamse ambtenaar. Een ambtenaar die -zeer opvallend- wel op kosten van de gemeenschap een proces start, daarbij op laat voeren dat hij ernstig last heeft van de daden van PV, maar NIET AANWEZIG was bij deze zitting…! Klinkt als ‘laf’ toch..?

Daar waar PV met zijn persoonlijke aanwezigheid én zijn ‘verklaring en laatste woord’ duidelijk maakte dat deze zaak hem ernst is, liet ambtenaar Top, zoals gezegd, verstek gaan. Bovendien presteert hij het als ambtenaar om te claimen dat hij als ‘persoon’ lastig gevallen zou zijn. Terwijl hij daar juist zit om burgers voor te lichten en met hen in discussie te gaan over het overheidsbeleid inzake vaccinaties..

Mr. Van Engeland meldde in zijn betoog dat PV zeer contentieus te werk gaat en niet ‘zomaar’ wat naar Geert Top gestuurd heeft; het waren wel degelijk wetenschappelijke artikelen, die aantoonden dat vaccinaties burgers ernstig gevaar kunnen aandoen. Bovendien is PV meermalen in gesprek gegaan met gezondheids-hoogleraar professor Marc van Ranst, die wél op de uitnodigingen van PV inging om een gesprek met elkaar te hebben. Van Ranst is, zo meldde Mr. Van Engeland ook meermalen op de lezingen van PV geweest om kennis te nemen van het materiaal waarop PV zich beroept én om met mensen in discussie te gaan. In tegenstelling tot Geert Top, die PV alleen maar lijkt te mijden..


Last but not least, ridiculiseerde de advocaat van PV deze hele kwestie, door te melden, dat elke e-mailafzender door een computer of computersysteem geblokkeerd kan worden, zodat alle ‘overlast’ van e-mails heel snel tot het verleden behoort. “Ik heb even op Google gekeken”, zo sprak Van Engeland,“En binnen de kortste keren verschenen er 1800 pagina’s met tips hoe men binnenkomende e-mails van één afzender simpelweg kan blokkeren.
Daarnaast is er ook nog zoiets als een prullenmand in je e-mailprogramma en is er in het geval van PV absoluut geen sprake van een hacker of een cyberwar tegen vaccinatie-ambtenaar Geert Top.. Hij is geen miezerig of obscuur mannetje; hij is immer hoffelijk gebleven en vroeg alleen om aandacht, námens ook zijn hele achterban.”
Of zoals ook PV in zijn slotbetoog de rechtbank nog toevoegde: ‘Zeker bij een ministerie is het toch simpel, de afdeling automatisering opdracht te geven een IP-adres te laten blokkeren, zodat van die kant geen mails meer kúnnen binnenkomen; ook die optie heeft Geert Top geen gebruik gemaakt.”

(We zullen in een later stadium het persoonlijk slotpleidooi van Peter Vereecke hier plaatsen, zodat je ook zelf even kennis kunt nemen -wellicht ten overvloede- van de INHOUDELIJKE beweegredenen van PV in deze zaak.)

De rechter doet 5 februari uitspraak.

Video/Audio van de zitting..
Graag plaatsen we hier het filmpje over het proces, dat Jurgen Deleye van Grenswetenschappen al in staat was zo snel te monteren. Je krijgt een goede indruk van de sfeer en van sommige delen van het proces, waarvan de meeste aanwezigen het verloop ervan als ‘fair’ hebben ervaren. Na  afloop van het proces kwamen de supporters van Peter bijeen in een lunchroom alwaar enkele interviews werden opgenomen. Hier dit filmpje, met dank aan Jurgen vanzelfsprekend!Bron: http://youtu.be/tH1ObQgHnhQ

 
Met dank aan Wanttoknow http://www.wanttoknow.nl/nieuws/hoe-een-overheid-een-persoon-kapot-wil-maken/ 


Bericht van Peter na afloop:

Driewerf Dank

16 januari 2014

 
Beste vrienden,
 
Woensdag 15 januari 2014 is een heel belangrijke en indrukwekkende dag geworden.
 
Het grote, grijze, koele gerechtsgebouw te Gent werd gevuld met vredelievende, warmhartige maar ook weerbare burgers. En het reële aantal overtrof de verwachtingen én aanmeldingen. Om en rond de tweehonderd namen plaats in de derde zittingszaal. Zwart was de dominerende kleur. Langs beide zijden van de balie... .
 
De verwachtingen waren hooggespannen. Er was nogal wat pers, die foto's nam en achteraf interviewde. De echt grote kanalen als TV1 en VTM blijven voorlopig nog achterwege. En toen gebeurde er iets merkwaardigs.
 
Bij het begin van de zitting ging het licht uit. De voorzitter begon toch met de voorbereidende administratieve vragen. Toen ik gevraagd werd om recht te staan stonden tweehonderd mannen en vrouwen samen met mij recht. En precies op dat moment was er weer licht. Onze goede vriend Marcel Messing  noemde dit achteraf een krachtig geval van ' jungiaanse'' synchroniciteit, dwz dat op zo'n momenten krachten uit hogere dimensies doorbreken en zich even manifesteren in onze zware, donkere 3D-realiteit. Wie erbij was, zal hem graag op zijn wijs en gezaghebbend woord geloven. 
 
Ik bevestigde mijn geboortedatum en - plaats maar onderstreepte zoals ik op voorhand had laten weten dat ik verscheen als een vrij en soeverein mens van vlees en bloed. De voorzitter wou daar niet op ingaan en zei : ' Ja, ja ... dat zijn we allemaal ', waarop ik repliceerde ' in zekere zin hebt u gelijk'. Ik had mij voorgenomen wat dat betreft enkel mijn statement te doen maar hiervoor verder geen irritatie te veroorzaken. 
 
Zowel de procureur als de advocaat van de burgerlijke partij ( de Vlaamse Gemeenschap ) probeerden toen een beeld te scheppen van een losgeslagen gek, die meent een kruistocht te moeten ondernemen tegen van alles en daarbij iedereen maar blijft lastig vallen en bestoken met een onafgebroken mitraillettevuur van emails. Op een bepaald moment werd het zo hilarisch dat enkelen in het publiek het niet konden laten hun ongenoegen en protest hoorbaar te ventileren. Dat was tegen de afspraak, maar het is hen vergeven en de voorzitter heeft dit én netjes onder controle gehouden én hieraan niet zwaar getild.
 
Dan kwam mijn advocaat aan het woord en ik wil hier publiekelijk bevestigen wat zovelen mij achteraf hebben gezegd: meester Erik Van Engeland heeft het schitterend gedaan : to the point, met fijnzinnig gevoel voor understatement en humor, met kennis van de essentie van het dossier dat zo'n 30 cm dik is. 
 
Toen mocht ook ik het laatste woord nemen. Ik had een tekst voorbereid, die ik in bijlage meestuur en die ik samengevat probeerde te brengen. Daarin wou ik ook kort toelichten waarom wij ons zoveel zorgen maken omwille van vaccinatie. Ik haalde een grote, glanzende en welgevormde appel tevoorschijn en presenteerde dit als het symbool van wat ons wordt voorgehouden en waarin wij aangemaand worden te bijten. Voor onze gezondheid. 
 
Toen greep de voorzitter in en verbood mij in te gaan op de inentingsproblematiek. Ik probeerde nog even door te duwen en duidelijk te maken dat dit toch wel echt essentieel was om mijn engagement te begrijpen maar hij hield voet bij stuk. In zekere zin kon ik hem begrijpen en voelde ik aan dat het psychologisch-taktisch opportuun was hem niet tegen de haren in te strijken. Achteraf vernam ik dat op dat moment een aantal vrouwen met hun geesteskracht mij in die richting hadden gecoacht ... ik prijs en dank hen zeer.
 
Achteraf reed vrijwel iedereen naar de Watersportbaan, ' De Nieuwe Wandeling ' mildhartig links laten liggend, om te verzamelen in Intrôvert. De sfeer toen ik binnenkwam was alsof de rode duivels net de beslissende goal hadden gemaakt waardoor wij wereldkampioen waren geworden. Het was 17u30 toen we dit sympathiek etablissement verlieten, niet na de uitbater Pascal, zijn vrouw en zijn personeel uitvoerig bedankt te hebben voor spijs & drank en de uitstekende service. 
 
Chantal had haar beide armen vol met prachtige witte rozen, gekregen van enkele attentvolle lieve vrouwen als een ontroerende manier om nog eens mijn manifest ' De revolutie van de Witte Roos ' te bevestigen. In bijlage op vraag van enkelen nog eens deze tekst, die bijzonder goed is rondgestuurd geworden. 
 
Conclusie : 
 
Ik was en ben zeer content. Dit was een van de schoonste dagen uit mijn leven en een voorlopige bekroning van vijf jaar met zijn allen bonken en beuken in idealistische vasthoudendheid en begripvol respect. We vechten inderdaad niet zozeer tegen, maar vooral voor.
 
Ik was en ben nog altijd diep ontroerd én gesterkt door het idee dat die ochtend zovele honderden mensen waren opgestaan, niet alleen uit hun bed maar ook uit hun onderdanigheid. Ik denk uiteraard in eerste instantie aan dat moedige peleton van 200 aanwezigen: sommigen kwamen uit Wallonië, Brussel en velen uit Nederland, tot en met het het Hoge Noorden. Er waren er die speciaal een dag vrij ' uit de matrix ' hadden genomen of een babysit ingeschakeld of een belangrijke afspraak verlegd ...
 
Maar ik wil evenzeer hen bedanken die in gedachten met ons verbonden waren en  met een kaarsje of een uitgesproken positieve intentie ervoor gezorgd hebben dat die woensdagvoormiddag zo'n krachtige energetisch gebeuren was. 
 
Conclusie: 

Dat is nu wat de rechter moet maken samen met zijn twee bijzittende dames, die volgens sommigen aandachtig de woorden van  Erik en mij gevolgd hebben. Misschien zijn zij ook wel ouder of hebben zij weet van gezondheidsproblemen kort na en ingevolge vaccinatie. 
 
Ter attentie van iedereen vermeld ik dat de voorzitter heeft meegedeeld dat hij zijn vonnis zal klaar hebben tegen woensdag 5 februari. Om 9 u mogen wij 'onze' uitslag gaan afhalen. Iedereen die het wil en kan is uitgenodigd om er opnieuw bij te zijn. Voel je absoluut niet verplicht. Wellicht blazen wij dan opnieuw verzamelen in Intrôvert. Ik zal begin februari nog wel een rondvraag lanceren waarop zij die er ook dan bij willen zijn zich kunnen aanmelden.
 
Het signaal is gisteren indrukwekkend duidelijk gegeven : NO PASSARAN. Wij burgers willen niet meer het tamme, gedweeë vee zijn. Wij willen niet zozeer vechten tegen maar vooral opkomen voor. Of het nu over vaccinaties, chemtrails, genetisch gemanipuleerd voedsel, elektromagnetische straling, mindcontrol, nine eleven, global warming, geoengineering, enz. gaat:  we willen in alles hebben :

DE VRIJHEID 

DE WAARHEID

DE GEZONDHEID 

Dàt is ons geboorterecht. 

Met vrije en soevereine groet ,

Ik, gekend als Peter Arthur Maria; van de familie Vereecke,
geboren op zesentwintig februari negentienhonderzesenvijftig in Sleidinge
en levend als vrij en soeverein mens van vlees en bloed,
crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur 
van de copyright naam met claim op de naam en handtekening: 
© PETER ARTHUR MARIA VEREECKE
en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden worden.

Rue des Maquisards 40
B-5555 Naomé ( Bièvre )
tel. 061/46.46.43

peter_vereecke@hotmail.com

http://www.belfort-group.eu/blog