StichtingStralingsArmNederland

Vonnis:
De rechter

1. trekt zijn conclusie uit de hoorzitting zelf, dat de burger gebaat is bij is het spoedig bekend worden van de informatie, in en zegt in zijn vonnis dat er geen haast bij is.
2. oordeelt dat iedere burger, met of zonder internet, de informatie moet zoekenop de Engelstalige webiste van EMEA, waar "ergens" ook Nederlandstalige documenten gevonden kunnen worden over de ernstige risico's van de vaccins.
3. laat zich niet uit over wie in Nederland verantwoordelijk is als burgers ziek worden door de vaccinatie.
4. heeft de 3x opgevraagde documenten bij de Minister niet opgeëist ter beoordeling of de burger recht heeft die documenten te kennen.
5. ziet in de handelwijze van Minister en CBG geen aanleiding om hen te veroordelen in de proceskosten.


StichtingStralingsArmNederland

PERSBERICHT                                                                   

Datum: 16-10-2009

Het Kort Geding, dat de stichting heeft aangespannen tegen
minister Ab Klink van het Ministerie van VWS en het College
ter Beoordeling van geneesmiddelen (CBG) dient op:

22 oktober om 14.00 uur,

Rechtbank Zwolle, Hanzelaan 351.
Inzet van het Kort Geding is de weigering van zowel de
Minster als het CBG om documenten inzake het griepvaccin
vrij te geven. Op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur
(WOB) heeft de stichting SAN daar op 23 juli 2009 om gevraagd.
De Rechter wordt verzocht om VWS en CBG te verplichten tot het verstrekken van deze informatie.       
                                                                                       Gevraagd wordt naar alle documenten die helderheid kunnen verschaffen omtrent de
specifieke ingrediënten en adjuvantia van deze griepvaccins, over de producenten en over
de afspraken omtrent de juridische aansprakelijkheid, wanneer burgers
gezondheidsschade oplopen door vrijwillige / verplichte / gedwongen vaccinatie.

Deze informatie wordt als cruciaal gezien voor iedere burger om het beleid van de overheid te
kunnen toetsen en zich een oordeel te vormen over het al dan niet toestemmen in de vaccinatie (informed consent) .
Voor de stichting SAN is deze informatie van groot belang; bepaalde ingrediënten in de vaccins, zoals kwik en aluminiumverbindingen, worden immers onder invloed van elektromagnetische straling ‘elektro-aktief’ en zouden daardoor, vooral in zenuwweefsel, onvoorspelbaar onheil kunnen aanrichten.
Daarnaast wil de stichting uitsluiten dat tegelijk met de vaccinatie een nano RFID-chip ingebracht zal worden.

Op de website van de stichting, kan een dossier over de achtergronden gedownload worden.

Contactpersonen:
• Dhr. Jannes Koetsier, arts. Tel: 06-53 909 783
• Luuk van Dinter, juridisch adviseur v/d stichting. Tel: 0412-451 141

Cc: media, diverse websites, verspreiding via e-mailnetwerken

P.a. Boogstraat 13, 5384 SL Heesch. www.stralingsarm-nederland.orgjuridisch@stralingsarm-nederland.orgStichtingStralingsArmNederland


VERZOEK IN HET KADER VAN DE WET OPENBAARHEID
BESTUUR INZAKE VACCINATIES H1N1


Ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport,
t.a.v. Dhr  A. Klink
Postbus  20350 EC Den Haag,
Faxnummer: 070-340 78 34

Datum: 23-7-2009

 

Geachte  Minister Klink,
                                                                                    Het "digitale" asbest  van Nu
Hierbij dien ik namens de stichting Stralingsarm Nederland en de burgers, die haar schriftelijk gemachtigd hebben, een verzoek via de Wet Openbaarheid Bestuur in.

Ter voorbereiding van een juridische procedure ontvang ik graag alle documenten, die betrekking hebben op de gesprekken tussen Uw ministerie, het Landelijke Vaccinatie Instituut en alle farmaceutische bedrijven, die benaderd zijn voor de produktie van het vaccin tegen de Mexicaanse griep H1N1.

Tevens ontvang ik daarbij graag het contract met alle ontbindende voorwaarden, waaronder deze vaccins geleverd zullen worden èn, met het oog op de publicatie van de Wereld Gezondheid Organisatie zelf vorige week over twijfels aan de risico’s van het gebruik van dit vaccin, de afspraken welke met het uitverkozen farmaceutisch bedrijf gemaakt zijn over de afwikkeling van schadeclaims van door dit vaccin (ernstig) ziek geworden burgers.

Graag ontving ik binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen Uw beschikking.

Tekenend met vriendelijke groet ,

 
Luuk van Dinter,
Juridisch adviseur.


Cc:  Nationale Ombudsman, 
        diverse media, websites 
        burgers van Nederland,

 

StichtingStralingsArmNederland

VERZOEK IN HET KADER VAN DE WET OPENBAARHEID
BESTUUR INZAKE VACCINATIES H1N1


College Beoordeling Geneesmiddelen,
t.a.v. Dhr  A. Kalis,
Postbus  16229,
2500 BE Den Haag,
Faxnummer: 070-356 75 15

Datum: 23-7-2009

 

Geachte  Heer Kalis,
 


                                                                                   Het "digitale" asbest  van Nu
Hierbij dien ik namens de stichting Stralingsarm Nederland en de burgers, die haar schriftelijk gemachtigd hebben, een verzoek via de Wet Openbaarheid Bestuur in.

Ter voorbereiding van een juridische procedure ontvang ik graag een kopie van:

1. Alle interne memo’s en correspondentie, die betrekking hebben op onderhandeling, besluitvorming en instemming/afwijzing van uw vertegenwoordiger(s) bij de EAMA op het EMEA besluit dd. 20-23-7 jl.  om H1N1 vaccins versneld toe te laten.
2. De (geanonimiseerde) notulen van de EMEA vergadering, waarin besloten is tot een versnelde testprocedure voor de vaccins H1N1.
3. Correspondentie van richtlijnen omtrent de selectie, welk vaccin van welke producent getest zal worden.
4. De protocollen van de testprocedure, zoals die nu in Nederland gevolgd wordt bij het testen van de vaccins H1N1.
5. Het onderzoeksprotocol naar vaccinvreemde ingrediënten (waarbij onze speciale aandacht en bezorgdheid uit gaat naar nano-RFID chips) .
6. De tijdslijn en het beslissingstraject van de uitkomsten van de testen.
7. De documenten die betrekking hebben op afspraken met  RIVM en Ministerie van VWS over de juridische aansprakelijkheid, cq. de afwikkeling van schadeclaims, indien het CBG voorbij gaat (cq. voorbij gegaan is)  aan schadelijke effecten op de lange termijn, als ook over de rapportage over de aantallen door het door het CBG geaccordeerde vaccin (ernstig) ziek geworden burgers.
8. Zoals uit onderstaande kopie van de e-mail van het CBG blijkt, heb ik al eerder kenbaar
gemaakt, dat het bevreemding wekt dat op de website van het CBG alle College-verslagen over 2009 ontbreken. Op deze kennisgeving heb ik geen reactie gehad, noch zijn de bedoelde
verslagen inmiddels wèl op de website te vinden.

Derhalve verzoek ik U mij een exemplaar van alle verslagen van het College in 2009 te doen toekomen.

    Van: FormDesk Response [mailto:response@formdesk.com] Namens CBG webredactie
Verzonden: donderdag 30 juli 2009 0:44
Aan: info@stralingsarm-nederland.org
Onderwerp: CBG heeft uw vraag over de website ontvangen

Bedankt voor uw belangstelling. We streven ernaar om uw vraag snel te beantwoorden.
Indien dit niet lukt, dan ontvangt u van ons een melding.

Hier een kopie van de door u gestelde vraag:

Ofschoon de Notitie Herziening, nov. 2008 over 1 januari 2009 spreekt, als het om het plaatsen van openbare Collegeverslagen gaat, kan ik geen verslagen uit 2009 vinden


Personalia:
Naam: Van Dinter
Organisatie: Stralingsarm Nederland
Telefoon:
Mail: info@stralingsarm-nederland.org


Buiten de strekking van dit verzoek op de Wet Openbaarheid Bestuur, is bij ons ook een vraag ontstaan, waarvan ik hoop dat U die ook wilt en kunt beantwoorden:

“Waarom is in het CBG geen enkele vertegenwoordiger van een consumenten- of patiëntenfederatie vertegenwoordigd?”

Graag ontving ik binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen Uw beschikking.

Tekenend met vriendelijke groet ,

 
Luuk van Dinter,
Juridisch adviseur.

Cc:  diverse media, websites 
        burgers van Nederland,

 

StichtingStralingsArmNederland


VERZOEK IN HET KADER VAN DE WET OPENBAARHEID
BESTUUR INZAKE CONTINUÏTEITSPLAN EN IMCS.


Ministerie van Defensie,
t.a.v. Dhr  E. van Middelkoop
Postbus  20701 ES Den Haag,
Faxnummer: 070-318 78 88

Datum: 15-8-2009

 

Geachte  Minister van Middelkoop,
                                                                                     Het "digitale" asbest  van Nu
Hierbij dien ik namens de stichting Stralingsarm Nederland en de burgers, die haar schriftelijk gemachtigd hebben, een verzoek via de Wet Openbaarheid Bestuur in.

Als toelichting op dit verzoek verwijs ik naar het artikel in De Telegraaf van 12-8 jl, en het gesprek met uw woordvoerder Maarten Hilbrandie, uitgezonden op 13-8 jl. op www.argusradio.nl .

Ter voorbereiding van een juridische procedure ontvang ik graag alle documenten, die betrekking hebben op de afspraken tussen Uw ministerie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken omtrent de inzet van militairen ten behoeve van een evt. grieppandemie.

Tevens ontvang ik daarbij graag het meest recente exemplaar van de Intensivering Civiel- Militaire Samenwerking en het protocol, waarin de randvoorwaarden vermeld worden, waaronder specifieke reactietijden kunnen worden verkort, als ook een specificatie van de na te streven reactietijden in het kader van de genoemde grieppandemie.

Graag ontving ik binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen Uw beschikking.

Tekenend met vriendelijke groet ,


Luuk van Dinter,
Juridisch adviseur.


Cc:  diverse media, websites
burgers van Nederland,

StichtingStralingsArmNederland


BEZWAARSCHRIFT N.A.V.ONS WOB-VERZOEK
INZAKE VACCINATIES H1N1 DD. 23-7-09


College Beoordeling Geneesmiddelen,
t.a.v. Dhr  A. Kalis,
Postbus  16229,
2500 BE Den Haag,
Faxnummer: 070-356 75 15

Datum: 3-9-2009

 

Geachte  Heer Kalis,
  Het “digitale” asbest van Nu

Hierbij maak ik namens de stichting Stralingsarm Nederland 
en de burgers, die haar schriftelijk gemachtigd hebben, bezwaar tegen het niet tijdig verlenen van een beschikking op ons verzoek via de Wet Openbaarheid Bestuur  van 23-7 jl.

Op 14 aug jl. ontving ik van U een brief, waarin U meldde ons  WOB-verzoek  ontvangen te hebben en op grond van de complexiteit ervan, de beslissingstermijn te verlengen met 14 dagen = tot 28 augustus.
Desondanks hebben wij tot  op heden Uw beschikking niet ontvangen.

Ik verzoek U derhalve met klem de beschikking binnen 14 dagen aan mij te doen toekomen ter voorkoming van een procedure bij de Bestuursrechter. Tevens doe ik een beroep op de huidige regeling Dwangsom bij niet tijdige Beslissing.

Ik zie Uw beschikking en de Dwangsomregeling met belangstelling tegemoet.
Voor de goede orde deel ik  U ook mede dat ik van uw termijnoverschrijding melding gemaakt heb bij de Nationale Ombudsman.

Tekenend met vriendelijke groet ,

 

 

Luuk van Dinter,
Juridisch adviseur.


Cc:  Nationale Ombudsman,
diverse media, websites
burgers van Nederland,

 

StichtingStralingsArmNederland


BEZWAARSCHRIFT N.A.V.ONS WOB-VERZOEK
INZAKE VACCINATIES H1N1 DD. 23-7-09


Ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport,
t.a.v. Dhr  A. Klink
Postbus  20350 EC Den Haag,
Faxnummer: 070-340 78 34

Datum: 3-9-2009

 

Geachte  Minister Klink,
  Het “digitale” asbest van Nu
Hierbij maak ik namens de stichting Stralingsarm 
Nederland en de burgers, die haar schriftelijk gemachtigd
hebben, bezwaar tegen het niet tijdig verlenen van een beschikking op ons verzoek via de Wet Openbaarheid Bestuur  van 23-7 jl.

Op 5 aug jl. ontving ik van U een bevestigingsbrief, waarin U meldde ons  WOB-verzoek op 31-7 ontvangen te hebben en op grond van de complexiteit ervan, de beslissingstermijn te verlengen tot 28 augustus.
Tot  op heden hebben wij Uw beschikking niet ontvangen.

Ik verzoek U derhalve met klem de beschikking binnen 14 dagen aan mij te doen toekomen ter voorkoming van een procedure bij de Bestuursrechter. Tevens doe ik een beroep op de huidige regeling Dwangsom bij niet tijdige Beslissing.

Ik zie Uw beschikking en de Dwangsomregeling met belangstelling tegemoet.
Voor de goede orde deel ik  U ook mede dat ik van uw termijnoverschrijding melding gemaakt heb bij de Nationale Ombudsman met het verzoek deze te koppelen aan het lopende onderzoek inzake termijnoverschrijding door uw Ministerie inzake de Stichting Meer Weten over Freek. ontving ik  Uw beschikking.

Tekenend met vriendelijke groet ,

 

 

Luuk van Dinter,
Juridisch adviseur.

Cc:  Nationale Ombudsman,
diverse media, websites
burgers van Nederland,

 

StichtingStralingsArmNederland

PERSBERICHT N.A.V. HET AANSPANNEN VAN EEN KORT GEDING TEGEN HET MINISTERIE VAN VWS EN HET COLLEGE TER BEOORDELING GENEESMIDDELEN DOOR DE STICHTING STRALINGSARM NL.

 


Datum: 25-9-2009


Vanochtend is bij de Rechtbank in Den Haag het Kort Geding ingediend. De stichting eist dat de rechtbank het Ministerie van VWS, dat onder verantwoording staat van minister Ab Klink,
haar voorbereidende activiteiten, werkzaamheden en
protocollen rondom de vaccinatie tegen de Mexicaanse Griep staakt.

Het Ministerie en haar adviesorgaan CBG  hebben verzuimd te   Het “digitale” asbest van Nu
beslissen op ons verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur van 23-7 jl. en het daarop volgende Bezwaarschrift van 3-9 jl. De stichting wil inzage in alle belangrijke documenten, die helderheid verschaffen over de specifieke ingrediënten van de griepvaccins, de producenten en de afspraken omtrent de juridische aansprakelijkheid, indien door vrijwillige / verplichte  / gedwongen vaccinatie burgers gezondheidsschade oplopen.

Deze informatie is cruciaal voor iedere burger om het beleid van de overheid te kunnen toetsen en zich een oordeel te vormen over het al dan niet toestemmen in de vaccinatie.
Pas als het Ministerie van VWS en het CBG deze informatie vrijgeven, is een opheffing van het gerechtelijk verbod bespreekbaar.

 
Contactpersoon (en juridisch adviseur van de stichting): Luuk van Dinter, 0412-451141

 

Cc: media, diverse websites, verspreiding via e-mailnetwerken.


Voor meer informatie zie de website van StralingsArmNederland