Open brief, 30 okt 2009. SPOED


Aan premier Balkenende en minister Klink,
verstuurd per fax naar VWS faxnr 070-3407834

Excellenties,

Mede op verzoek van en namens vele verontruste burgers die mij benaderen stuur ik u deze brief.
Uit de bijlage (brief dd 20-12-2005 van toenmalig minister Hoogervorst aan de tweede kamer) blijkt:
“De reden om thiomersal uit vaccins te weren is om het lichaam niet onnodig met kwik te belasten”.
Er worden dan ook al jaren in Nederland geen thiomersal (kwik) bevattende vaccins gebruikt.
De Europese goedkeuring door EMEA van de door u ingekochte H1N1-vaccins (Focetria en Pandemrix) vermeldt dat deze toch weer thiomersal bevatten en niet zijn getest op kinderen en zwangeren en slechts beperkt getest op volwassenen.
U kent ongetwijfeld de zorgen van veel burgers over de risico’s van de toevoegingen aan de H1N1-vaccins;  thiomersal (effect op onrijpe hersenen?) en squaleen (auto-immuun ziektes?).
De Gezondheidsraad adviseert om wegens mogelijke bijwerkingen, met name bij kinderen en zwangeren, tijdens de vaccinatiecampagne te zorgen voor goede monitoring van het optreden van mogelijke bijwerkingen gezien het ontbreken van testresultaten.
Ik vraag u vanwege bovenstaande gegevens met spoed antwoord op de volgende vragen:

1. Is het niet zo dat men, indien men kiest voor deze H1N1-vaccinatie, een proefpersoon is en derhalve daarover volgens gangbare regels van nieuw medicijn-onderzoek geïnformeerd dient te worden?
2. Wie is aansprakelijk voor eventuele persoonlijke schade t.g.v. deze H1N1-vaccinatie?
3. Kunt u duidelijk maken waarom de Duitse overheid voor een selecte groep burgers, werkzaam bij overheid en defensie, aparte H1N1-vaccins heeft bestemd zonder de door velen gevreesde toevoegingen thiomersal en squaleen?
4. Is thiomersal volgens Nederlandse wet- en regelgeving nog wel toegestaan als conserveringsmiddel in medicamenten en zo ja waaruit blijkt dat?
5. Op welke wijze hebt u een volstrekt betrouwbare monitoring op mogelijke bijwerkingen tijdens de H1N1-vaccinatie campagne geborgd?

Rekenend op uw spoedige antwoord op deze vragen die velen bezig houden, teken ik,

Hoogachtend,
Jannes Koetsier, verontrust arts
Adres in originele brief wel vermeld
 

Bijlage:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
DBO-CB-U-2639574

Dinsdag 20 december 2005

In antwoord op uw verzoek van 21 november reageer ik hierbij op de brief over het niet kunnen melden van het ontbreken van Thiomersal in griepvaccins.

Het is juist dat de vaccins die in Nederland gebruikt worden voor de jaarlijkse influenzacampagne sinds 2004 geen Thiomersal meer bevatten. De reden om Thiomersal uit vaccins te weren is niet geweest bijwerkingen te voorkomen, maar om het lichaam niet onnodig met kwik te belasten. Ook de in Nederland voor het Rijksvaccinatieprogramma gebruikte vaccin bevatten geen Thiomersal.

Het verdwijnen van Thiomersal uit de influenzavaccins is min of meer stilzwijgend gebeurd. Wel is het in de bijsluiters bij de betreffende producten te lezen als ze Thiomersal bevatten. De vaccinatiecampagne voor dit jaar heeft inmiddels al plaatsgevonden zodat het actief informeren van huisartsen over de afwezigheid van Thiomersal mijns inziens niet zinvol meer is. Wel zal ik de betrokkenen verzoeken om dit punt in de campagne van volgend jaar mee te nemen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H. Hoogervorst.