UMTS-masten gemeente Someren voorlopig in de ijskast


Hoe begint de communicatie met de gemeente
In maart 2007 verschijnt er een stukje in de krant dat er aanvragen zijn voor een UMTS-mast in Someren. Hierna kijken wij op de website van de gemeente en vinden daar een hele goede beleidsnotitie over de mogelijkheden en onmogelijkheden omtrent plaatsing UMTS-masten van de verantwoordelijke ambtenaar. We bellen met deze ambtenaar en vertellen hem dat we graag een gesprek hebben over de schadelijke gevolgen van elektromagnetische straling. Hij is open en zegt: “Ik wil me graag laten verrassen, zullen we een afspraak maken?” Dit gesprek is eind mei 2007, het wordt een erg open gesprek. Er wordt goed en echt geluisterd naar elkaar. Hij wil graag nog een gesprek met ons en de verantwoordelijke wethouder hierover. Dit is eveneens een heel open gesprek, waarbij de mogelijk schadelijke gevolgen van elektromagnetische straling heel duidelijk op tafel komen. Ter informatie hebben wij het boek “Worden Wij Wakker” en de daarbij behorende DVD overhandigd. Tijdens dit gesprek is ons toegezegd dat de gemeente, vóór er besluiten genomen worden rondom plaatsing van UMTS-masten, een voorlichtingsavond zal organiseren. Deze avond zal voor iedereen toegankelijk zijn. Wij zullen de gelegenheid krijgen om tijdens deze bijeenkomst onze ideeën naar voren te brengen.

Voorbereiding van de voorlichtingsavond van de gemeente
Het duurt nu enige tijd voor er weer verder gewerkt wordt. In maart 2008 komt naar buiten dat de gemeentelijk informatieavond gehouden wordt op donderdag 3 april voor alle belangstellenden. Sprekers zijn Gemeente, KPN, Vodafone, Antennebureau en Luuk van Dinter namens de bezorgde burgers van Someren.

Eén mast komt vlakbij de woonwijk Loove in Someren. In deze wijk is een FOLDER over elektromagnetische straling huis aan huis bezorgd om mensen bewust te maken en te mobiliseren. Ook hebben wij contact opgenomen met de wijkraad Loove. De wijkraad reageert heel positief en wil graag helpen om materiaal te verspreiden, zodat er vele mensen naar de voorlichtingsavond komen. Ondertussen hebben we met de desbetreffende ambtenaar gebeld en die vertelt dat er inmiddels aanvragen voor 3 UMTS-masten bij de gemeente liggen. We zijn overdonderd en weten even niet wat we moeten zeggen. We kunnen gelukkig liefdevol blijven reageren. Eén mast komt op het industrieterrein Half Elfje, en de andere in Lierop. Door deze extra 2 masten komen er meer mensen om te helpen. We hebben met een hele groep een paar duizend uitnodigingen voor de voorlichtingsavond verspreid, met dank aan de bezorgers…

3 april 2008:Voorlichtingsavond georganiseerd door de gemeente
Onder leiding van de wethouder wordt het een geanimeerde druk bezochte bijeenkomst. De wethouder geeft iedereen de ruimte om z’n zegje te doen. Zoals verwacht verdedigen KPN, Vodafone en het Antennebureau de plaatsing van de nieuwe masten. Namens de bezorgde burgers toont Luuk van Dinter aan dat er ook schadelijke gevolgen zijn voor de gezondheid. Via een heleboel vragen uit het publiek blijkt dat er veel ongerustheid heerst. De vergelijking wordt gemaakt met asbest en roken en één van de burgers merkt op. “Wij worden dus als proefkonijn gebruikt? En dat willen wij dus niet.” Na afloop van deze voorlichtingsavond krijgt iedereen die aanwezig is een UITNODIGING  voor de informatieavond een paar weken later.

Voorbereiding informatieavond
Omdat de gevolgen van UMTS straling onvoldoende aan bod zijn gekomen, hebben de bezorgde burgers besloten om nog een informatieavond te beleggen. Ook nu is er huis aan huis een AANKONDIGING verspreid om de mensen uit te nodigen voor deze avond. Wij hebben besloten om niet in de contramine te gaan, maar vanuit een positieve houding, vanuit geweldloosheid, dit werk te doen. Tijdens de opening van de informatieavond hebben we dan ook duidelijk gesproken over samen (gemeente en burgers) zoeken naar wat mogelijk is. Het is voor de gemeente moeilijk om eigen verantwoordelijkheid te nemen, omdat de rijksoverheid dat niet toelaat.

22 april: de informatieavond
De informatieavond heeft plaatsgevonden op 22 april. Ramon Beerens , Luuk van Dinter en Carel van Acht voeren op deze avond het woord. Het wordt een heldere uiteenzetting over elektromagnetische straling en het is een druk bezochte avond. Ramon Beerens  geeft een duidelijke uiteenzetting over de schadelijke gevolgen van elektromagnetische straling. Luuk van Dinter informeert ons over juridische aspecten en ervaringen met andere gemeenten. Carel van Acht vertelt over zijn eigen ervaringen als stralingsslachtoffer, zowel zakelijk als privé.

De wijkraad Loove, een aantal bewoners uit Lierop, maar ook andere aanwezigen zijn erg geïnteresseerd. Ook een aantal gemeenteraadsleden geven acte de présence.

Het vervolg traject
De procedures gaan lopen en door diverse bezorgde burgers en ook de wijkraad zijn er ZIENSWIJZEN ingediend bij de gemeente met een uitgebreide argumentatie. De procedures lopen door en op 4 augustus 2008 verschijnt er in de regionale krant dat B&W niet voorbij willen gaan aan de onrust die er bij inwoners van Someren bestaat. B&W vragen aan de gemeenteraad: “Hoe moeten we hiermee omgaan?” Dan komt er een commissievergadering van Ruimte op woensdag 13 augustus en daarin vraagt het college of de onrust aanleiding vormt om het huidige beleid te herzien. Tijdens de commissie-vergadering van 13 augustus hebben we gebruik gemaakt van het INSPREEKRECHT. We hebben de commissie gepoogd te overtuigen met een aantal hele duidelijke argumenten om de UMTS-masten niet te plaatsen. Tijdens de commissievergadering wordt op deze argumenten niet gereageerd.

Het besluit van de gemeenteraad
Op 27 augustus volgt de gemeenteraadsvergadering waarin een besluit genomen moet worden omtrent het standpunt van de gemeente. De argumenten die in de loop van april t/m augustus naar voren zijn gebracht hebben een aantal gemeenteraadsleden zodanig overtuigd dat er een motie wordt ingediend. In de motie wordt een aantal argumenten nogmaals herhaald, en de indieners spreken uit: “dat de gemeenteraad van Someren ingediende bezwaren en signalen van maatschappelijke onrust niet wenst te negeren”…….zie MOTIE.

De motie is door 9 mensen ondertekend. Na een forse gedachtewisseling, waarin de woordvoerster van de Lieropse lijst een heel sterk en liefdevol betoog houdt, levert de stemming 14 stemmen voor en 2 tegen op. De motie wordt aangenomen; de gemeenteraad “verzoekt het college het huidige antennebeleid zodanig aan te passen dat medewerking tot plaatsing van nieuwe UMTS-masten en antennes mede om redenen van maatschappelijke onrust, niet verleend wordt tot de gewenste duidelijkheid verkregen is.” Dus voorlopig worden er geen UMTS-masten geplaatst in Someren! Dit is een moedig besluit van de gemeenteraad.

Onze intentie
Vanaf het allereerste moment hebben we gekozen voor openheid. We hebben met de gemeente gezocht naar mogelijkheden, naar wegen die wel bewandeld kunnen worden. Dit hebben we gedaan met een open houding en wederzijds respect. Op het moment dat de standpunten nog niet vastliggen is het gemakkelijker met elkaar te communiceren. Maar ook als de standpunten geformuleerd zijn kan een gemeente kiezen voor herziening van de ingenomen standpunten en kunnen zo nieuwe oplossingen gecreëerd worden.

Via de informatieavonden en de acties die zijn ondernomen zijn er veel mensen bewust geworden van de schadelijke gevolgen van de UMTS, maar ook van mobiel bellen, babyfoons, magnetrons, enz.. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen keuze hoe hier mee om te gaan.
Auteurs: © Maridet en Gerard van Genugten, november 2008