Tachyonenergie

Moeiteloos bewegen


De beweging van de Tao is terugkeer.
De weg van de Tao is meegaand.

Alle dingen zijn geboren uit wat is.
Wat is, is geboren uit wat niet is.

Lao Tse

Nu alle ijdele pogingen om het filerijden terug te dringen definitief zijn gestrand, dient zich eindelijk de intelligente vraag aan of er geen mogelijkheid bestaat om moeiteloos te bewegen. Al het geplof en geknal op de wegen (de door uitlaatpijpen nauwelijks verhulde explosiekracht van de verbrandingsmotor) doen de vraag oprijzen: zou het verkeer zich niet implosief, koel, moeiteloos kunnen voortbewegen?
Zo moet Victor Schauberger (1855 – 1957) gedacht hebben, toen hij keek hoe forellen schijnbaar moeiteloos tegen een sterke stroming in zwommen en zich zelfs roerloos hielden. En wat te denken van hun enorme sprongen, meerdere meters hoog tegen een waterval op?
De kracht van Schauberger was dat hij niet slechts een zeer technisch man was maar ook een zeer ruim denkend en gevoelig natuurfilosoof. Voor hem was de aarde niet een technologisch te exploiteren object, maar een levend organisme. Zijn grondige afkeer van de explosietechniek had niet alleen betrekking op de daaraan inherente vervuiling door middel van verbrandingsgassen, maar ook op het wegzuigen van aardolie, het bloed van moeder Aarde. Alles is bezield met leven, alles is doordrongen van het Al. Daar kun je geen deel uit wegsnijden of roekeloos uit opzuigen zonder een fundamentele harmonie ernstig te schaden. Het probleem gaat echt een stukje dieper dan de wetenschap alleen dat de olievoorraden in pakweg twintig jaar op mondiale schaal verbruikt zullen zijn.

Schauberger was zeker niet de enige die zich met deze materie bezighield. Al in 1933 reed ene ingenieur Greichen met een benzineloze auto helemaal van Neurenberg naar Berlijn om zijn brandstofkostenvrije auto te presenteren. Als dank werd Greichen met auto en al uit de weg geruimd. Nicola Tesla was hem zelfs nog voor. Die reed al in de zomer van 1931 in een auto met electromotor rond, voor 100% aangedreven door vacuüm-energie.*2)
Weten we niet allemaal eigenlijk allang diep van binnen dat de dingen moeiteloos toch veel beter gaan? Yoga,Tai chi en Zen zijn op dit weten gebaseerd. Moeiteloos wil niet zeggen je geen moeite getroosten, maar betekent niet in moeite zitten. Je moeite getroosten om iets te realiseren is goed en nodig, het wil zeggen dat je moet handelen. In moeite zitten is iets heel anders. Dat heeft met je denken te maken. Wie goed gemotiveerd is en toegewijd presteert moeiteloos, ook wanneer er veel en zwaar werk wordt verricht. Het gaat hierboven om het verkeerde denken, zodanig dat alles een probleem wordt . (Denken op zich is niet verkeerd, maar het verkeerde denken is niet zinvol.) Was het niet de filosoof Kant die zei dat de mens als een vogel is die zelfs de lucht weerstreeft, welke diens vleugels draagt...

Volgens de fysica zoals we die allen min of meer geleerd hebben, kan een hommel niet vliegen. Onmogelijk. Dat beestje is veel te zwaar en log om met zulke iele vleugeltjes behoorlijk te kunnen vliegen... Toch doen ze het. Dat komt omdat een hommel, in tegenstelling tot de gemiddelde mens, niet in moeite zit. Ooit een hommel met een frons op het voorhoofdje gezien?
Net als de genoemde forellen maakt ook de hommelbij gebruik van een hele andere energie-vorm, een hele andere vorm van “denken”. Het wordt hoog tijd dat we daar eens onze aandacht op richten. Zo moet ook Victor Schauberger gedacht hebben. Uit respect voor de dieren ging hij ze bestuderen. Hij deed dat aandachtig en vol liefde. Op die manier trok hij het dieper weten van de “moeiteloze” weg naar zich toe.

Zo heeft het ook geen zin om de Nieuwe Wereld Orde te weerstreven. Dat doet ze zelf al.
En zo rap als ze er zal komen (voor zover ze er nog niet reeds is), zal ze ook weer verdwenen zijn. Het zit hem wederom in het verkeerde  denken. Je kunt de wereld niet aan jezelf onderwerpen (...Bilderbergers). Wie goed en aandachtig kijkt naar de natuur ziet dat zij géén struggle for life is, maar dat zij te maken heeft met de wijze waarop de harmoniewetten hier op aarde functioneren. Alles bestaat in onderlinge samenhang en wel in onvoorstelbaar vergaande mate. Dat begint nu pas goed zichtbaar te worden, nu de boel aardig in de soep loopt. Van files tot klimaat, van drinkwater tot ziektekostenpremies. Ja, ook al deze zaken zijn onderling verbonden. Onzichtbaar? Niet voor wie ogen heeft om te zien...
 

Schauberger, van origine houtopzichter en jachtopzichter, ontpopte zich als een geniaal ingenieur.
Hij ontdekte dat er twee grote krachten werkzaam zijn in de natuur. De ene is een naar binnen gerichte, implosieve kracht (een beweging tegen de klok in) waardoor het leven voeding krijgt.
De andere is een uiteenwerpende, explosieve kracht (een beweging met de klok mee). De eerste heelt, harmoniseert, brengt koeling, zuiging en groei. De tweede geeft druk, fragmentatie, hitte, vernietiging. Geen nieuwe kennis, maar wel de toepassing ervan. Schauberger bestudeerde beide krachten en bouwde een implosiemotor, de zogeheten forellenturbine. Ook maakte hij krachtcentralemodellen voor huis- tuin- en keukengebruik op basis van de implosietechniek.


Telkens blijkt de werkelijkheid weer een tikkeltje anders in elkaar te zitten dan we op school hebben moeten leren (en vaak kritiekloos hebben moeten reproduceren). We moeten leren onze oude bril af te zetten en in te leveren voor een nieuwer model of beter nog eindelijk eens met eigen ogen, zelfstandig te kijken. Op school werd mij geleerd dat twee voorwerpen, bijvoorbeeld een loden kogel en een veer, bij een vrije val in een vacuüm tegelijk de grond raken. Het is een onvolledige voorstelling van zaken. Dit blijkt uit andere proeven. Wanneer in een expriment twee bollen worden afgeschoten met gelijke kracht, maar de ene bol draait met een rotatie van 2700 rpm en de andere niet, dan komt de draaiende bol hoger en verder.*3) We hebben al die tijd maar de helft van de werkelijkheid gezien; alleen die ene kracht (de explosie-kracht) hebben we weten te benutten, met alle rampzalige gevolgen van dien. Slechts één kracht, met slechts één hersenhelft. Niet zo verwonderlijk dat er iets grondig scheef  ging.

“Vibration is the closest thing than anything else to God” *4)
Niets is solide, alles is trilling, pure energie. Trilling (Aum) schept vorm. Eerst was er het Woord. Chi Gong-specialisten in Chinese ziekenhuizen zien zelfs helemaal geen organen, zij zien alleen maar energie en door de energiestroom te veranderen, genezen zij. Als een muziekinstrument vals klinkt, dan vervang je toch ook niet meteen de snaren? Je stemt het instrument terug naar de juiste harmonische toonhoogte. Braziliaanse artsen ontdekten dat de menselijke chakra’s gewoon mini merkabavelden zijn met dezelfde ratio van 34/21. De Tesla-spiraal, zoals ook Slim Spurling ze bouwt, zuigt a.h.w. negatieve energie op en aan de andere kant komt er zuivere prana (kosmische energie) uit.*5) Alles is vortexenergie, alles roteert of bestaat uit roterende energievelden.

Het zuig-principe
Om het principe van nulpunts- of tachyonenergie te begrijpen, is de vergelijking met een badkuip van toepassing. Wanneer je de stop eruit trekt om het bad leeg te laten lopen, ontstaat er een vortex; een draaikolk. En van het principe van de draaikolk nu maken de forellen en hommelbijen ingenieus en dankbaar gebruik.

Door middel van draaikolken wordt levensenergie (Chi, Ki, Ether, Orgon, Vril, Prana...) spiraalvormig in water gebundeld en door tegengesteld roterende energiewindingen wordt de zwaartekracht opgeheven. De buitenkant van de kolk zuigt naar de bodem van de stroom toe, de binnenkant  zuigt naar omhoog , net als bij een tornado. Het is hetzelfde principe. De tornado zuigt dingen, die zich op de grond bevinden, tegen de zwaartekracht in naar boven. Is het object eenmaal in het centrum van de tornado, in het “oog” van de kolk waar stilte heerst, dan is het absoluut gewichtloos en zweeft het rustig in de lucht. Zo is het ook met de stromen van het water. De forel weet dat en gebruikt deze als een katapult waarbij hij onder de draaikolk zwemt en zich door de zuigkracht van de binnenste kolk naar boven laat trekken. Zo wordt hij met slechts een enkele zwemslag meerdere meters tegen de stroom in naar boven gezogen.*6)
Een hommel doet iets dergelijks. De frequentie van de vleugelslag en de vorm en beweging van de vleugels creëren een anti-gravitatieveld dat de beweging naar boven mogelijk maakt.

Tegenkrachten
Zoals het voorbeeld van ingenieur Greichen al liet zien, werd het werk van pioniers op het gebied van tachyon- of vrije energie hun vaak niet bepaald in dank afgenomen.
Schauberger is een van de vele wetenschappers die in de jaren dertig van de vorige eeuw voor het karretje van de nazi’s werd gespannen. Vanaf eind 1944 bevond zijn werkplaats zich zelfs in concentratiekamp Mauthausen. Schauberger beperkte zich in hoofdzaak tot experimenten met een schotel van 60 cm doorsnee, te gebruiken als een “antizwaartekrachtshijskraan” die volgens zijn calculaties vele tonnen gewicht zou moeten kunnen verplaatsen.*7)
Er werden echter ook veel grotere Flugscheibe gebouwd, gebaseerd op in tegenovergestelde richting roterende energievelden waarbij de piloot in het neutrale centrum, het “oog” van de schijf, zit. Geen mirakel, maar kopie van de natuurwetten! Deze aardse vliegende schotels noemt men tegenwoordig ook wel UFO’s, hoewel lang niet alle UFO’s vliegende schotels zijn en ook niet altijd van de aarde afkomstig...

Het eerste Jenseitsflugzeug werd gebouwd door een divisie van het Vril-genootschap begin jaren twintig van de vorige eeuw. Vril was zelf weer afkomstig uit het eerder opgerichte Thulegenootschap in 1918.  In 1934 werd de Vril-(RFZ)-1 gebouwd, het tweede model Rundflugzeug, gevolgd door de Vril-2, een schotel van 5 meter doorsnede die bij hoge snelheid hoeken van 90 graden kan maken. De bouw van schotels ging tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door. De Hanebu-2 mat 26 of 31 meter in doorsnede. Deze was 9 tot 11 meter hoog en kon een topsnelheid van 6000 km/h bereiken vlak boven het aardoppervlak. De Hanebu-3 zou zelfs een doorsnede van 71 meter hebben gehad. Alle schotels konden verticaal opstijgen en landen, bij volle snelheid hoeken maken van 90 graden, 45 graden en 22,5 graden.
Na WO II werden zo’n 600 nazi’s naar de Verenigde Staten gebracht gedurende Allen Dulles’ “Operation Paperclip”. Onder hen bevond zich Werner Von Braun, bekend als een vurig nazi. Hij werd samen met nog zo’n negentig anderen op commandoniveau geïnstalleerd als hoofd van de National Aeronautics and Space Administration, bij velen beter bekend als de NASA.
Het is allemaal onduidelijk wat er precies met de schotels uit de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk gebeurd is. Eentje zou verzonken zijn in de Mondsee in Oostenrijk. Andere toestellen zouden zijn verdwenen richting Zuid-Amerika en Antarctica.*8)

Verloren kennis
Onwillekeurig rijst ook de vraag of vele antieke bouwwerken zoals bijvoorbeeld de grote piramide te Gizeh of de sfinx- en de valleitempel met blokken graniet tot 200 ton wellicht niet ooit m.b.v. anti-zwaartekrachtstechnieken gebouwd zouden kunnen zijn. Misschien zijn we anno 2007 wel helemaal niet op ons technologisch hoogtepunt, hoewel we onszelf dat graag voor ogen houden met telkens nieuwer en sneller elektronisch speelgoed om naar uit te zien. Te bout om voor waar aan te nemen? Wees vooral niet te bot en te snel met uw eigen oordeel over uw voorvaderen, ook al hebt u de geschiedenisboekjes aan uw kant. Anno 2007 zijn er wereldwijd slechts enkele kranen met een maximaal laadvermogen van 100 ton. Een tempel als de valleitempel bouwen op een dergelijke lokatie met blokken van 200 ton zou zelfs voor huidige specialisten op dit gebied een uiterst ongewone en zeer lastige taak zijn. In het voorbeeld van de valleitempel op het Gizeh-plateau werd het probleem door Robert Bauval (zelf een bouwkundig ingenieur) voorgelegd aan een specialist:

“Ik kijk naar wat jullie me laten zien en ik kijk naar de afstanden die moeten worden overbrugd. Ik weet niet of we in staat zouden zijn blokken van tweehonderd ton vanaf de posities die ons ter beschikking staan op te hijsen...
Het is mijn werk zware ladingen op te hijsen en we bekijken hoe andere mensen vóór ons zware ladingen hebben opgehesen. En als ik zie dat ze duizenden en duizenden jaren geleden deze zware blokken, deze blokken van tweehonderd ton hebben verplaatst, dan heb ik er geen idee van hoe ze dat voor elkaar kregen. Het is voor mij een raadsel en dat zal het waarschijnlijk altijd blijven en dat geldt misschien wel voor iedereen.”*10)

Het is slechts één voorbeeld uit een bijna eindeloze rij waaruit blijkt dat ook het beeld van de klassieke touwtrekkende Egyptenaar, zich moeizaam in het zweet werkend, nodig moet worden bijgesteld.

Moeiteloos eenvoudig..?
Zie om u heen hoe wij onze huidige wereld vormgeven. Druk op het werk, druk in het gezin, druk met vakantie, druk, druk, druk. En vooral: druk doende de planeet en onszelf om zeep te helpen. Met druk werken wij altijd tegen de schepping in. Het zuig-principe, tot in het uiterste toegepast op het leven zelf, betekent in wezen: hoe meer ik ergens voor weg loop, des te harder haalt het mij in. En hoe meer ik iets wil hebben, des te meer verwijdert het zich van mij.
Wellicht gaat het erom dat je wel iets kunt wensen met hoofd en hart, maar dat je het vervolgens weer los laat waarmee je een zogenaamd vacuüm creëert.
Dat je in plaats van het druk-principe (ik moet, moet, moet...) het zuig-principe toepast (ik laat, laat, laat...gebeuren). *11)
Dat je het zoeken op geeft, niet in moeite gaat zitten, maar je daarentegen laat vinden. We hoeven ons slechts naar ons resonantieveld toe te laten trekken en de zuiging toe te laten. Dan gaat alles vanzelf.
Moeiteloos eenvoudig.
Noten:
*1) Tachyon-energie – andere term voor vacuümenergie, vrije energie of nulpuntsenergie.
      Tachyon (Gr.= “snel deeltje”), omdat een tachyon nooit langzamer zou bewegen dan de
      lichtsnelheid. Zie ook het artikel “electrosmog” op deze site over het begrip
      nulpuntsenergie.
*2) B.Adamah, “Nulpuntrevolutie”, 2006.
*3) J. Wicherink, “Ontheemde zielen ontwaken”, 2006. zie ook www.soulsofdistortion.nl
*4) Drunvalo Melchizedek
*5) www.slimspurling.com
*6) J. Van Helsing, “Hände weg von diesem Buch”, p.391 e.v.
*7) B. Adamah.
*8) Idem, 27
*9) J. Keith, “Mind control and UFO’s, casebook on alternative 3”, 1999
*10) R. Bauval en G. Hancock, “De boodschap van de sfinx”, p.36 – 39.
*11) J. van Helsing.

Links:
www.nulpuntsenergie.nl
www.cheniere.org
www.byronnewenergy.com
www.orgonite.info
Auteur: © Wido Blokland