Switching van de hersenen 


Oorspronkelijke titel: Switching of the Brain, interview met Dr. Manfred Doepp.

Dokter Manfred Doepp begint te vertellen dat mensen niet kúnnen begrijpen dat hun hersenen zijn geswitcht. Hij legt uit dat er geen communicatie meer optreedt tussen onze linker- en rechterhersenhelft, met andere woorden: er geen contact meer is tussen ons denken en voelen. Het voelen gaat door de ontkoppeling van beide hersenhelften tot ons onderbewuste behoren met als gevolg het ethische en morele verval dat steeds duidelijker wordt in deze maatschappij. “Als je het universum wil begrijpen, denk dan in termen van energie, frequentie, en vibratie.”

Door de impact van elektrosmog is niemand meer in staat om te communiceren met zijn emotie's en gevoelens, we leven volgens onze ratio. Onze ratio is enkel geschikt om redeneringen te maken en om het intellectuele leven te verrijken. Door eenzijdig volgens de ratio te leven zonder bewust te zijn van onze emoties functioneren we enkel nog als robotten. We worden gemakkelijker van buitenaf gemanipuleerd via deze onbewuste emoties. We weten het niet omdat we losgekoppeld zijn en we een oppervlakkig leven leiden net zoals een schaap de kudde volgt. Dr. Doepp zegt dat de mens hierdoor wordt gemanipuleerd net zoals dat gebeurt met voodoo. De elektromagnetische smog maakt mensen onbewust en beïnvloedbaar door switching van de hersenen.

Het sterkste deel in onze hersenen is het reptielenbrein en is ook het oudste en meest brutale deel. Het reptielenbrein wil vechten met anderen. Dit deel van de hersenen heeft geen connectie met gevoelens of het goddelijke in onszelf. Het reptielenbrein bezit competitiedrang en wil manipuleren en liegen. In de maatschappij zien we dan ook sterker het egoïsme ontstaan. Gevoelens worden meer en meer naar het donkere onbewuste verdrongen. Daardoor zien we meer en meer perversie ontstaan in de samenleving. De moraal en de ethiek gaan achteruit. In de geschiedenis is dit terug te vinden in de Romeinse tijd, waarbij tijdens spelen in de arena mensen afgeslacht werden voor het plezier van het publiek. Dit gedrag zal alleen nog maar verergeren als mensen verder uit balans geraken door straling en switching van de hersenen. Vandaar ook computerspelletjes om te schieten en te doden, het idee om zelf te overleven uit de strijd, dat is typisch reptielengedrag.

Geswitchte mensen zijn niet meer wezenlijk verbonden met zichzelf, ze kennen zichzelf niet meer, ze volgen hun intuïtie niet meer. Enkel het lagere instinctieve deel, de overlevingsangst krijgt de overhand. Het mannelijke deel van de hersenen, de ratio, is gemakkelijk te manipuleren door de rechterkant, het vrouwelijke deel van onze hersenen. Zelfs vrouwen gaan bij overmatig GSM-gebruik meer mannelijk gericht denken en handelen door de dominantie van de ratio en het intellect. Het leven wordt oppervlakkiger en men denkt alleen nog maar aan auto's, veel geld verdienen, one night stands, carrière en status als criteria voor een levenswijze.

Er gebeurt iets met de ziel. Zoals men zegt zijn de ogen de spiegel van de ziel. Er is een uitstraling, een bezieling te zien bij niet-geswitchte mensen in hun ogen. Geswitchte mensen hun ogen lijken eerder op zombies, ze leven zichzelf niet meer en worden leeg van binnen. Mensen in een toestand van switching willen, kunnen niet accepteren of begrijpen dat ze losgekoppeld zijn van zichzelf.
De fysionomiek van een gezicht van zo iemand laat dit soms zien doordat de linkerzijde en de rechterzijde van het gelaat verschillend gevormd zijn zoals twee anders uitziende ogen, een scheve mond of neus enz.

Er ontstaan neuroses, schizofrenie, agitatie en depressie of het schommelen tussen apathie en depressie en euforisch geagiteerd. Deze wisselende stemmingen zijn heel verstrooiend en men kan niet meer gefocust en geconcentreerd zijn. Vandaar ook de toename in het gebruik van medicijnen. Er lijkt heel sterk een verband te zijn met toenemend gebruik van medicijnen en de toename van elektromagnetische vervuiling in deze maatschappij.

Er is ook een verband met elektromagnetische straling en astrale energieën. De astrale energieën worden versterkt door de vibraties van EM-velden en draadloze technologieën. Het autonoom zenuwstelsel en de solar plexus worden door EM-velden gebombardeerd. De solar plexus verkrampt zich om te verdedigen wanneer het aangevallen wordt door negatieve energieën en invloeden. Sommige mensen ervaren dit ook door een verkrampte hartsinus of -ritme. Ook hoofdpijn ter hoogte van de slapen, het voelt harder en het voelt alsof de energie op die plaats gaat pulseren. De huid verdikt op die plaats omdat de aura zich wil verdedigen. Een draadloze samenleving is losgekoppeld van onze goddelijke ziel en dat is wat de antichrist wil bereiken door manipulatie van ons brein en de aura. Astrale energieën kunnen ons makkelijker beïnvloeden door een verzwakte aura en via onverwerkte emoties die naar het onderbewuste zijn verdrongen en/of zelfs verworden zijn tot traumageesten. Entiteiten, lagere wezens en zwarte magie, voodoo, hebben dan ook gemakkelijker toegang tot de aura van de mens.

Dit kan een oorzaak zijn, een verdoken wapen voor mindcontrole, om de menselijke schapenkudde, de maatschappij in het gareel te houden. Door beperking, verstoring van de hersenbalans gaan mensen leven als zombies alsof er constant voodoo op hen wordt toegepast. De hersenen pikken deze manipulaties op via de gedachten. Mensen kunnen dan nog maar enkel overleven en hebben geen hoop meer op een toekomst. Het is bekend dat manipulatie van gedachten en gevoelens in de hand gewerkt wordt door HAARP, een groot zendantenne-installatiegebied in Alaska. HAARP zendt straling in de ionosfeer en bereikt overal ter wereld de bewoonde gebieden. Door HAARP worden onze hersenfuncties onderdrukt en overactief gemaakt. Je kan de werking van HAARP zien ontstaan in de onnatuurlijke wafelpatronen of rasterlijnen in het wolkendek. Via HAARP worden we gebombardeerd met negatieve invloeden.

De meeste mensen zijn alleen maar aan het consumeren, als levende zombies zonder doel. Ons levensdoel is niet consumeren en je huis afbetalen, maar om creatief te zijn en iets te betekenen als mens als een deeltje van een groter geheel. Zelfrealisatie is het echte levensdoel. Onze persoonlijke mogelijkheden waarmee onze ziel is geprogrammeerd dienen we te ontplooien. Als iedereen dezelfde schapenmentaliteit volgt of dezelfde oppervlakkigheden leeft, zijn we allemaal misleid en zullen we nooit met succes een levensdoel vinden. We zijn dan geblokkeerd en losgekoppeld om het echte levensdoel te vinden.

Dr. Manfredd Doepp demonstreert in de video een oefening die uitermate geschikt is om de ratio en het intellect los te koppelen en weer meer intuïtief te worden. Hersendelen die losgekoppeld geraakt zijn of niet meer communiceren worden opnieuw gesynchroniseerd. De oefening duurt drie minuten en wordt twee keer per dag herhaald. Een geswitcht brein houd er niet van om te worden gede-switcht, het heeft er een aversie voor. Het is moeilijk omdat het lijkt alsof men verslaafd is geraakt aan deze toestand. Mensen die gede-switcht zijn “zijn” meer als zichzelf.

Elektrosmog is een soort gevangenis voor de geest en de woning. Men leeft met een vals gevoel van veiligheid door het gebruik van veel apparaten en technologie. Het is alsof de ratio bang is voor de inhoud van de ziel. De elektrosmog in een draadloze samenleving zoals GSM-straling maakt je tot een gevangene van je eigen leven. Er zijn zelfs mensen die een prachtig huis in de afgelegen natuur bezitten vol met allerlei apparaten zoals computer, GSM en TV en nooit de stilte weten te ontdekken rondom en in hun omgeving. De innerlijke toestand van weerstand om jezelf van switching te genezen is een algemene toestand van weerstand tegen verandering. Men houdt zichzelf in een toestand van passiviteit, apatisch en lusteloos zijn. Men is losgekoppeld van het gevoel wat men werkelijk wil en de intuïtie om een eigen leven en doel te bereiken. Men leeft buiten zichzelf en men is niet meer in staat tot eerlijke zelfprojectie en in plaats daarvan projecteert men agressieve gevoelens naar de buitenwereld en de naaste mens. Switching of loskoppeling van gevoelens is een toestand van niet bewust in het hier-en-nu te zijn.

Er was een onderzoek genaamd REFLEX en was gesponserd door de Europese Unie en Motorola. Zeer eigenaardig was het compleet stil nadat 12 significante resultaten uitkwamen in 2003 in het onderzoek naar DNA-beschadiging. Het is duidelijk dat onderzoeken niet erkend worden door regeringen en dat er zelfs sprake is van een verborgen agenda. Waarheid is niet meer belangrijk zegt Dr. Doepp want de industrieën die de onderzoeken organiseren en betalen, laten enkel resultaten bekend maken die in hun voordeel zijn. Zij “overwinnen” het algemeen belang van welzijn. Dit is precies omdat zij gevangen zijn in het reptielenhersengedrag. De wetenschap zou zich moeten bezighouden met bewust worden wat nog niet geweten is, weten-schap in plaats van “winnen”. En net nu is ethiek heel belangrijk aan het worden in dit tijdperk, dat blijkt ook uit de wijsheid van de Mayakalender.

De nood voor een draadloze maatschappij is blijkbaar heel belangrijk geworden. Maar wat hier achter verborgen lijkt te zijn is een sinister en “evil” agenda. Het gaat in de eerste plaats om grote profijten die de draadloze technologieën opbrengen. We hebben een nieuwe koude oorlog gecreëerd want er is geen nood meer in het produceren van nucleaire wapensystemen. Er is nu iets veel dichter onder ons en het wekt elektromagnetische disharmonie op. Het Amerikaanse leger, marine en de luchtmacht gerbuikt nu HAARP om golven in onze ionosfeer te sturen en deze terug naar de aarde te kaatsen. Dit zijn nu de stille wapens waar nu heel veel mensen onder lijden en zelfs levensbedreigd worden. Maar hier weer wint de ratio het van de rede. Onze 5 zintuigen vallen buiten het vermogen om het stralingsgevaar op te merken. Net zoals in het tijdperk van Atlantis welke om dezelfde reden is vergaan door het misbruik van energie, frequentie en vibratie.

Sommige mensen zullen niet begrijpen als we spreken over manipulatie en mind-controle, juist omdat de meeste mensen geswitcht zijn. Dat je je ineens moet gaan voorstellen dat een onethische regering deze informatie wil achterhouden en enkel belang ziet in ons consumentengedrag en dat zij ons besturen via elektromagnetische impulsen. Als we dit niet bewust kunnen zijn dan is dit een gedroomde situatie voor hen om ons te onderdrukken en in een elektromagnetische gevangenis te houden.

Dr. Manfred Doepp zegt dat het eigenlijk niet de apparaten zijn waaraan mensen verslaafd zijn, maar wel aan de elektrosmog en de negatieve invloeden die hieraan gekoppeld zijn. En dit is een invloed van een luciferiaanse energie. Deze energie resoneert op de frequenties van het lichaam. Negatieve energie plus de juiste frequentie creëert de manipulatie. De meeste universiteiten aanvaarden nooit de principes van resonantie terwijl het hele universum hierop is gebaseerd. Resonantie betekent communiceren en die volgt een informatie-flow en dit is hoe evolutie tot stand komt. Het complot achter een draadloze samenleving is nog een laatste poging om onze evolutie te stoppen door switching van de hersenen en het loskoppelen van de menselijke gevoelens. Het brengt mensen op het verkeerde pad van evolutie. Het lijkt er op alsof er iemand de evolutie wil tegenhouden vanuit luciferiaanse bedoelingen. Deze verborgen agenda wil ons gevangen houden in de vijf zintuigen. Precies om onze spirituele connectie met onszelf te breken zodat we vergeten wie we zijn en waarvoor we hier leven. Om ons ware potentieel te verhinderen waartoe ieder mens in staat is om dienstbaar te zijn en de samenleving naar een hoger plan te brengen.

De luciferiaanse energie is een astrale energie die aanwezig is in de vierde dimensie. Momenteel zijn we in de overgang van de derde naar de hogere vijfde dimensie doorheen de vierde dimensie. Het is uniek in de geschiedenis van de mensheid dat we deze evolutiestap zetten. In deze laatste apocalyptische strijd breekt het bewustzijn open alsof we onszelf bevrijden uit een eierschaal en op het punt staan een hogere werkelijkheidsbeleving te gaan ervaren.

Regeringen en legers houden kennis achter en gebruiken technologieën voor het verkeerde doel. NASA beschikt over zeer ultieme geheime kennis over deze technologie. Wanneer zij deze kennis zouden gebruiken voor positieve doelen dan zouden wij een paradijs op aarde hebben. Maar eerder gebruiken zij luciferiaanse energie om de hersenen te switschen en de hel op aarde te creëren. De informatie die de aarde kan redden van vernietiging wordt onderdrukt naar een onbewust niveau en wordt gebruikt voor een tegengesteld doel. Deze geheime kennis was eerder gekend door Nikola Tesla en ook werd het gebruikt ten tijde van de Atlantische beschaving die uiteindelijk ook is ondergegaan door technologie in de verkeerde handen. De wetenschapper Nikola Tesla sprak zelf ook veel in termen van resonatie. Zijn uitspraak was; “Als je het universum wil begrijpen denk dan in termen van energie, frequentie, en vibratie.”

Het principe van resonantie en informatie welke ook bekend is in de homeopathie, gebruikt heel weinig energie om een hoge frequentie te bereiken. Vanuit dit principe kunnen heel veel hedendaagse problemen worden opgelost. Maar er zijn machtige mensen op aarde die niet wensen dat er problemen worden opgelost. Eerder hebben zij nood aan het vermeerderen van problemen om hun eigen belangen te dienen. Zij verlangen chaos doordat zij uit deze chaos een nieuwe wereldorde kunnen schapen. De wetenschap heeft moeite om subtiele energieën of resonatie te begrijpen of te onderzoeken. Zij gebruiken enkel meetbare waarden zoals gigahertz of terrawat enz. Zij kunnen niet zien dat er achter materie een hogere subtantieenergie is en daarachter informatie. Materie is in feite van een lagere orde dan energie, en energie is weer van lagere orde dan informatie. Informatie, vibratie en resonatie zijn heel close aan elkaar gelinkt. Aldus gebruikt men de verkeerd principe's en men komt niet tot resultaten welke belangrijk zijn voor de mensheid. En het is nu belangrijk dat wetenschap evolueert naar een ethische basis.

Zodra we over vibratie spreken denkt de wetenschap's'mens aan esoterie en denkt men dat dit te maken heeft met geloof en dus is het geen kennis. Nochtans heeft vibratie een sterke basis in de aarde en kosmische energie. In de kosmos zijn drie golven. Een vacuumgolf, een metagolf en een informatiegolf -of energiegolf-. Deze drie zijn aan elkaar verbonden. Deze drie golven organiseren het ganse universum. Alle verhoudingen tussen planeten en zonnestelsels zijn geordend volgens deze universele wetmatigheden en ritmische meetwaarden. Dit zijn allemaal heel logische zaken die gekend zijn en verklaarbaar zijn. Het feit dat we niet in staat zijn om vibratie waar te nemen, wil nog niet zeggen dat het niet bestaat maar eerder dat onze perceptie er van beperkt is.

“Wetenschap is zien wat iedereen kan zien en denken waar niemand heeft aan gedacht.” Albert Szent – Gyorgi Russische Nobelprijswinnaar.

De hersenen slaan geen informatie op wanneer iemand in een toestand van Switching is, omdat de ratio geen bewustzijn heeft. Daarentegen worden agressieve beelden wel opgeslagen. We zijn losgekoppeld van het veld van eenheid en verbondenheid met anderen. Er is een collectieve eenheid of morfogenetisch veld dat levende wezens met elkaar in verbinding brengt en dit is wetenschappelijk ontdekt door de bioloog Rupert Scheldrake. Deze levende verbinding met anderen wordt verstoord door allerlei draadloze technologieën en elektromagnetische netwerken in onze maatschappij.

De heersende religies helpen mee aan de loskoppeling van de mens met zijn intuïtie en de verbinding met zijn goddelijke essentie. Er wordt een plaatsvervanger in de wereld aangesteld als vertegenwoordiger tussen de mens en God. Men luistert ipv naar eigen intuïtie naar iemand die het woord van God voert. Hierdoor is de mens losgekoppeld met de éénheid met God. Dit leid in de huidige wereld enkel tot fanatisme, terrorisme en satanisme zegt Dr. Doepp. Er wordt enkel ideologie via de ratio opgedrongen. Wanneer mensen individueel een verbinding met God ervaren van binnen is er puur enthousiasme. De mens weet van nature wat goed is en wat slecht. Het is heel riskant hier je mening te vertellen dat godsdienst eerder tot switching leid, want men heeft angst omdat men een lijstje van geboden niet volgt of niet mag tegenspreken. Het maakt mensen onbewust en houd hen in dualisme. Men vertrouwt niet op intuïtie en innerlijke leiding maar men gaat in angst en lagere energie door godvrezend geloof. Dit is de ideale manier om te manipuleren via religie of godsdienst als je een verborgen agenda hebt.

Dr. Doepp is medeoprichter en zit in het bestuur van de Duitse Vereniging van ‘Energy en Information Medicine’. De opname van dit interview is gemaakt naar aanleiding van een recent verschenen boek van zijn hand ‘Energie und Kosmos’.

Website van Dr. Manfred Doepp      22-08-2009
Met dank aan: NIBURU